علاقه مندان به کودک > برای مربیان
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

برای مشاهده کامل لیست و دریافت فایل اینجا را کلیک نمایید.

Observation and participation in early childhood settings: a practicum guide‬/ ‎Jean Billman, JaniceSherman
سرشناسه : ب‍ی‍ل‍م‍ن‌، ج‍ی‍ن‌
عنوان و نام پديدآور : Observation and participation in early childhood settings: a practicum guide‬/ ‎Jean Billman, JaniceSherman
‏وضعيت ويراست: 2nd ed
مشخصات نشر : Boston‬: ‎Allyn and Bacon‬, ‎2003 = 1382‬.
‏مشخصات ظاهری : ‎xvi‬، ۳۰۴ ص‌م‍ص‍ور، ج‍دول
شابک : 0205375553‬
وضعیت فهرست نویسی : old catalog
يادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌
آوانویسی عنوان: آب‍زروی‍ش‍ن‌ ان‍د پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍پ‍ش‍ن‌ ای‍ن‌ ارل‍ی‌ چ‍ای‍ل‍ده‍ود...
‏موضوع : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان
موضوع : م‍رب‍ی‍ان‌ ک‍ودک‌ -- آم‍وزش‌
موضوع : م‍ش‍اه‍ده‌ (روش‌ آم‍وزش‍ی‌)
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- رش‍د
شناسه افزوده : ش‍رم‍ن‌، ج‍ان‍ی‍س‌ ، ‎Sherman, Janice
شماره کتابشناسی ملی : ‭اس‍۱۶/۹
آراآ م‍رب‍ی‍ان‌ ب‍زرگ‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ درب‍اره‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌ (اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، غ‍زال‍ی‌، خ‍واج‍ه‌ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌): ب‍رای‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌، دب‍ی‍ران‌، دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د ع‍طاران‌
سرشناسه : ع‍طاران‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۳۶
عنوان و نام پديدآور : آراآ م‍رب‍ی‍ان‌ ب‍زرگ‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ درب‍اره‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌ (اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، غ‍زال‍ی‌، خ‍واج‍ه‌ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌): ب‍رای‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌، دب‍ی‍ران‌، دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د ع‍طاران‌
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، ۱۳۶۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۴۸
‏فروست: (دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا۴۹)‬
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
يادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۴۸ - ۱۴۳؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س
آوانویسی عنوان: آب‍زروی‍ش‍ن‌ ان‍د پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍پ‍ش‍ن‌ ای‍ن‌ ارل‍ی‌ چ‍ای‍ل‍ده‍ود...
‏موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی
موضوع : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌. دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۶۷-۳۰۸
آراآ م‍رب‍ی‍ان‌ ب‍زرگ‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ درب‍اره‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌ (اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، غ‍زال‍ی‌ و خ‍واج‍ه‌ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌) ب‍رای‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌، دب‍ی‍ران‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د ع‍طاران‌
سرشناسه : ع‍طاران‌، م‍ح‍م‍د، - ۱۳۳۶
عنوان و نام پديدآور : آراآ م‍رب‍ی‍ان‌ ب‍زرگ‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ درب‍اره‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌ (اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، غ‍زال‍ی‌ و خ‍واج‍ه‌ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌) ب‍رای‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌، دب‍ی‍ران‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ م‍راک‍ز ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ح‍م‍د ع‍طاران‌
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌، ۱۳۷۵
‏مشخصات ظاهری : ۳۲۰۰ری‍ال‌ ؛ ۳۲۰۰ری‍ال
‏فروست: (دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا۴۹)‬
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، ۱۳۶۶
‏یادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌ ۱۴۸ - ۱۴۳
‏موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی
موضوع : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ (اس‍لام‌)
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۵-۹۴۷۹
آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍رخ‍ن‍ده‌ م‍ف‍ی‍دی‌
سرشناسه : م‍ف‍ی‍دی‌، ف‍رخ‍ن‍ده‌، - ۱۳۲۸
عنوان و نام پديدآور : آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍رخ‍ن‍ده‌ م‍ف‍ی‍دی‌
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ آزادی‌، ۱۳۷۳.
‏مشخصات ظاهری : ۱۵۳ ص‌.م‍ص‍ور
‏شابک: ب‍ه‍ا:۲۹۰۰ری‍ال
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
يادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۵۶ - ۱۵۴
‏‏عنوان دیگر: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌
‏‏موضوع : ک‍ودک‍ان‌ ع‍ل‍ی‍ل
‏موضوع : ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌م‍ان‍ده
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ (اس‍لام‌)
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۲۲۱۱
آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍رخ‍ن‍ده‌ م‍ف‍ی‍دی‌‌
سرشناسه : م‍ف‍ی‍دی‌، ف‍رخ‍ن‍ده‌، - ۱۳۲۸
عنوان و نام پديدآور : آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍رخ‍ن‍ده‌ م‍ف‍ی‍دی
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ س‍رآم‍د ک‍اوش‌، ۱۳۷۶.
‏وضعيت ويراست: [وی‍رای‍ش‌ ]۲
‏مشخصات ظاهری : ۱۹۹ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول
‏شابک : 964-6051-03-0‬۶۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6051-03-0‬۶۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6051-03-0‬۶۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6051-03-0‬۶۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6051-03-0‬۶۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6051-03-0‬۶۵۰۰ری‍ال‌
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎Farkhondeh Mofidi. Family education: practical guides for parents
‏یادداشت: چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارم‌: ۱۳۸۰؛ ۸۰۰۰ ری‍ال
‏‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۹۵ - ۱۹۰
عنوان دیگر : راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌م‍ان‍ده‌ -- پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍راق‍ب‍ت
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
‏موضوع : ک‍ودک‍ان‌ ع‍ل‍ی‍ل
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۷-۴۰۹۵
آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ ع‍ادی‌ و اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍رخ‍ن‍ده‌ م‍ف‍ی‍دی‌
عنوان و نام پديدآور : آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ ع‍ادی‌ و اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌/ ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ف‍رخ‍ن‍ده‌ م‍ف‍ی‍دی‌
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: پ‍ی‍ام‌ پ‍وی‍ا، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : [ذ]، ۱۹۴ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول
‏‏وضعيت ويراست: [وی‍راس‍ت‌ ۳؟]
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شابک: ۲۲۰۰۰ری‍ال‌
‏یادداشت: ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:...‎Farkhondeh Mofidi. Family education: practical guides for parents
‏یادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه
‏عنوان دیگر : راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ ع‍ق‍ب‌م‍ان‍ده‌ -- پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍راق‍ب‍ت‌
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ ع‍ل‍ی‍ل
شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۰۳۷۸
آموزش ریاضیات براساس رشد شناختی کودک/توماس پی . کارپنتر...[و دیگران ] ؛ ترجمه و تحقیق مصطفی کریمی.
عنوان و نام پديدآور : آموزش ریاضیات براساس رشد شناختی کودک/توماس پی . کارپنتر...[و دیگران ] ؛ ترجمه و تحقیق مصطفی کریمی.
مشخصات نشر : تهران: خجسته، ۱۳۸۶.
‏مشخصات ظاهری : ۲۰۸ ص.:مصور، جدول.
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏شابک: 978-964-6233-96-6
‏یادداشت: توماس پی . کارپنتر، الیزابت فنما، لیندا لوی، مگان لوف فران، سوزان بی. امپسون.
‏یادداشت: عنوان اصلی: Children's mathematics: cognitively guided instruction
‏یادداشت : ‏‫کتابنامه: ص [۱۹۹] - ۲۰۰
موضوع : ریاضیات -- راهنمای آموزشی (مقدماتی).
‏شناسه افزوده : کارپنتر، تامس پی، ۱۹۴۰ - م.
‏شناسه افزوده : P.‏‫‬‭Carpenter, Thomas
شناسه افزوده : کریمی، مصطفی، ۱۳۲۱ - ،مترجم
شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۹‎۱‎۱‎۱‎۵
آم‍وزش‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍ی‍ش‌دب‍س‍ت‍ان‍ی‌: ک‍ت‍اب‌ ک‍ار م‍رب‍ی‌ وی‍ژه‌ م‍رب‍ی‍ان‌ م‍راک‍ز پ‍ی‍ش‌دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ (دوره‌ آم‍ادگ‍ی‌)/ گ‍روه‌ م‍ول‍ف‍ان‌ م‍ه‍رگ‍ان‌دخ‍ت‌ ص‍دی‍ق‍ی‌... [و دی‍گ‍ران‌]‌
عنوان و نام پديدآور : آم‍وزش‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍ی‍ش‌دب‍س‍ت‍ان‍ی‌: ک‍ت‍اب‌ ک‍ار م‍رب‍ی‌ وی‍ژه‌ م‍رب‍ی‍ان‌ م‍راک‍ز پ‍ی‍ش‌دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ (دوره‌ آم‍ادگ‍ی‌)/ گ‍روه‌ م‍ول‍ف‍ان‌ م‍ه‍رگ‍ان‌دخ‍ت‌ ص‍دی‍ق‍ی‌... [و دی‍گ‍ران‌]
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر آزم‍ون‌ ن‍وی‍ن‌، وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، اداره‌ ک‍ل‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍دارس‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ع‍م‍وم‍ی‌، ۱۳۷۸.
‏مشخصات ظاهری : ۱۹۰ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شابک: 964-5647-38-x‬۵۸۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-5647-38-x‬۵۸۰۰ری‍ال‌
‏یادداشت: ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: آم‍وزش‌ ک‍ت‍اب‌ پ‍ی‍ش‌دب‍س‍ت‍ان‍ی‌.
‏‏عنوان دیگر: آم‍وزش‌ ک‍ت‍اب‌ پ‍ی‍ش‌دب‍س‍ت‍ان‍ی‌.
‏عنوان دیگر : آم‍وزش‌ ک‍ت‍اب‌ پ‍ی‍ش‌دب‍س‍ت‍ان‍ی‌.
موضوع : آم‍وزش‌ ق‍ب‍ل‌ از م‍درس‍ه‌
موضوع : م‍رب‍ی‍ان‌ ک‍ودک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
‏شناسه افزوده : ص‍دی‍ق‍ی‌، م‍ه‍رگ‍ان‌دخ‍ت‌، گ‍ردآورن‍ده‌
شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌. اداره‌ ک‍ل‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ف‍ارس‍ی‌. ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ع‍م‍وم‍ی
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۹۲۸۵
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ در دوره‌‌ی پ‍ی‍ش‌از دب‍س‍ت‍ان‌/ م‍ول‍ف‌ پ‍روی‍ز اوس‍پ‍ی‍د؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ی‌ ت‍ول‍ی‍د ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ی‍ادده‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ پ‍ی‍ش‌ از دب‍س‍ت‍ان‌ ؛ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌.
سرشناسه : اوس‍پ‍ی‍د، پ‍روی‍ز
عنوان و نام پديدآور : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ در دوره‌‌ی پ‍ی‍ش‌از دب‍س‍ت‍ان‌/ م‍ول‍ف‌ پ‍روی‍ز اوس‍پ‍ی‍د؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ی‌ ت‍ول‍ی‍د ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ی‍ادده‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ پ‍ی‍ش‌ از دب‍س‍ت‍ان‌ ؛ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ل‍وح‌ زری‍ن‌، ۱۳۸۳ - ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۵. ج. ؛ جدول
‏‏وضعيت ويراست: [وی‍راس‍ت‌ ۳؟]
‏شابک: ‏‫(دوره‌)‬‬‏‫ ‎9648205515‬‬ ؛ ‏‫( ج. ۱)‬‬‏‫ ‎9648205507‬‬ ؛ ‏‫۱۷۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫(ج‌. ۲)‬‏‫‎9648205523‬ ؛ ‏‫۱۵۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫(ج‌. ۳)‬‏‫‎964-8205-65-5‬ ؛ ‏‫۱۶۰۰۰ ری‍ال‌‬‏‫ (ج‌. ۴)‬‬‏‫‎9648205892‬ ؛ ‏‫۱۴۰۰۰ریال( ج. ۵ )‬‬
‏یادداشت: ف‍ی‍پ‍ا
‏یادداشت: ج. ۵( چاپ اول : ۱۳۸۵ )
‏يادداشت : ج‌.۵ (چ‍اپ‌ دوم: ۱۳۸۵)
يادداشت : کتابنامه
‏مندرجات : ج‌ .ا. راه‍ن‍م‍ای‌ م‍رب‍ی‌ .-- ج‌ .۲. آم‍وزش‍گ‍اه‌، خ‍ان‍ه‌، ای‍ران‌.-- ج‌. ۳. ان‍س‍ان‌، خ‍ی‍اب‍ان‌.-- ج‌. ۴. آب‌ و گ‍ی‍اه‍ان‌.-- ج.۵.جانوران.
موضوع : آم‍وزش‌ ق‍ب‍ل‌ ازم‍درس‍ه‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
موضوع : م‍رب‍ی‍ان‌ ک‍ودک‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌. ک‍م‍ی‍ت‍ه‌ ت‍ول‍ی‍د ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ی‍ادده‍ی‌ - ی‍ادگ‍ی‍ری‌ پ‍ی‍ش‌ از دب‍س‍ت‍ان
شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ وپ‍رورش‌ اس‍ت‍ان‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۶۷۹۱
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ زن‍ده‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ت‍ی‌. ب‍ی‌. ش‍پ‍رد؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د آرام‌
سرشناسه : ش‍پ‍رد، ت‍ام‍س‌ ب‍ازول
عنوان و نام پديدآور : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ زن‍ده‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ ت‍ی‌. ب‍ی‌. ش‍پ‍رد؛ ت‍رج‍م‍ه‌ اح‍م‍د آرام‌
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍وس‍ازی‌ آم‍وزش‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ آم‍وزش‍ی‌، س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ رادی‍و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌)، ۱۳۵۷.
‏مشخصات ظاهری : ۲۳۷ ص‌؛ ۱۱‎ x‬۱۸س‌م‌
‏‏‏فروست: (ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ک‌ ب‍رای‌ م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و م‍رب‍ی‍ان‌۱)
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شابک: ۴۰ری‍ال‌
‏یادداشت: ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ س‍ال‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ک‍ودک‌ م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت
‏یادداشت: ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Living education; some views on the purpose of education today and its future prospects‬.
موضوع : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان
موضوع : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
‏شناسه افزوده : آرام‌، اح‍م‍د، ۱۳۷۷ - ۱۲۸۱، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍وس‍ازی‌ آم‍وزش‍ی‌. م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ آم‍وزش‍ی
شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ رادی‍و ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
شماره کتابشناسی ملی : م‌۸۳-۶۲۰۸
آن‍ا ف‍روی‍د پ‍ی‍ش‍گ‍ام‌ روان‍ک‍اوی‌ ک‍ودک‌ و ن‍ظری‍ه‌ پ‍رداز روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ رب‍اب‍ه‌ م‍زی‍ن‍ان‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ع‌.ح‌. س‍ازم‍ن‍د
سرشناسه : م‍زی‍ن‍ان‍ی‌، رب‍اب‍ه‌
عنوان و نام پديدآور : آن‍ا ف‍روی‍د پ‍ی‍ش‍گ‍ام‌ روان‍ک‍اوی‌ ک‍ودک‌ و ن‍ظری‍ه‌ پ‍رداز روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‌/ ن‍وش‍ت‍ه‌ رب‍اب‍ه‌ م‍زی‍ن‍ان‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار ع‌.ح‌. س‍ازم‍ن‍د
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: دان‍ژه‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : [۱۹۰] ص‌؛ ۵/۱۱‎ x‬۲۰س‌م
‏‏‏فروست: (ن‍ش‍ر دان‍ژ۷) (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ۱۲۰ ج‍ل‍دی‌ ب‍زرگ‍ان‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌؛ [ج‌] ۷)
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شابک: 964-7932-06-5(ج‌. )۷ ؛ ‎964-7932-00-6۱۴۰۰۰ ری‍ال‌ :(دوره‌)
‏یادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۷۱
‏‏موضوع: ف‍روی‍د، آن‍ا، ۱۸۹۵ - م‌.‎Freud, Anna
‏‏موضوع : روان‍ک‍اوان
موضوع : م‍رب‍ی‍ان
شناسه افزوده : س‍ازم‍ن‍د، ع‍ل‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‌، وی‍راس‍ت‍ار، - ۱۳۲۷
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۴۰۱۶
آن‍چ‍ه‌ درب‍اره‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ی‍م‌/ رض‍ا ف‍ره‍ادی‍ان‌... [و دی‍گ‍ران‌]
عنوان و نام پديدآور : آن‍چ‍ه‌ درب‍اره‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ی‍م‌/ رض‍ا ف‍ره‍ادی‍ان‌... [و دی‍گ‍ران‌]
مشخصات نشر : ق‍م‌: ت‍وح‍ی‍د، ۱۳۸۲.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۲۸
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شابک: 964-44-6-3‬۶۵۰۰ری‍ال‌
‏یادداشت: چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۶
‏یادداشت: پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:...‎Reza Farhadiyan ...[et. al]. Anche darbare -ye Kudakan wa
‏یادداشت: ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: آن‍چ‍ه‌ درب‍اره‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ی‍م‌ وی‍ژه‌ اول‍ی‍اآ و م‍رب‍ی‍ان‌.
‏یادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏‏عنوان روی جلد : آن‍چ‍ه‌ درب‍اره‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ی‍م‌ وی‍ژه‌ اول‍ی‍اآ و م‍رب‍ی‍ان‌.
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ (اس‍لام‌)
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
موضوع : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌ع‍ل‍ی‍ل
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی
شناسه افزوده : ف‍ره‍ادی‍ان‌، رض‍ا، . - ۱۳۲۷
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۶۸۸۷
آن‍چ‍ه‌ درب‍اره‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ی‍م‌/ رض‍ا ف‍ره‍ادی‍ان‌ ... [و دی‍گ‍ران‌]‌‌
عنوان و نام پديدآور : آن‍چ‍ه‌ درب‍اره‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ی‍م‌/ رض‍ا ف‍ره‍ادی‍ان‌ ... [و دی‍گ‍ران‌]
مشخصات نشر : ق‍م‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۶.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۱۱
‏‏وضعيت ويراست: [وی‍رای‍ش‌ ]۲
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏‏فروست: (م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌؛ ۳۴۰ وی‍ژه‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌۷)
‏شابک: 964-424-325-0‬ب‍ه‍ا:۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-424-325-0‬ب‍ه‍ا:۲۵۰۰ری‍ال‌
‏یادداشت: ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۷۴ ت‍وس‍ط رض‍ا ف‍ره‍ادی‍ان‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ح‍داد ع‍ادل‌ و ف‍رخ‍ن‍ده‌ م‍ف‍ی‍دی‌ ت‍وس‍ط ه‍م‍ی‍ن‌ ن‍اش‍ر م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
‏یادداشت: پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Anche dar bare -ye kudakan wa Nojavvanan Bayad Badanim = what we know about the infants and adolescents‬.
‏‏موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ (اس‍لام‌)
موضوع : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
شناسه افزوده : ف‍ره‍ادی‍ان‌، رض‍ا، . - ۱۳۲۷
شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۷-۳۹۴۱
آن‍چ‍ه‌ درب‍اره‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ی‍م‌/ رض‍ا ف‍ره‍ادی‍ان‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ح‍داد ع‍ادل‌، ف‍رخ‍ن‍ده‌ م‍ف‍ی‍دی‌
سرشناسه : ف‍ره‍ادی‍ان‌، رض‍ا، - ۱۳۲۷
عنوان و نام پديدآور : آن‍چ‍ه‌ درب‍اره‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ی‍م‌/ رض‍ا ف‍ره‍ادی‍ان‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ح‍داد ع‍ادل‌، ف‍رخ‍ن‍ده‌ م‍ف‍ی‍دی‌
مشخصات نشر : ق‍م‌: ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۴.
‏مشخصات ظاهری : ص‌ ۹۴
‏‏‏فروست: (دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌؛ ۳۴۰. وی‍ژه‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌۷)
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شابک: ‎964-424-059-6‬ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-424-059-6‬ب‍ه‍ا:۲۰۰۰ری‍ال
‏یادداشت: پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:‎Reza Farhadian, Gholam Ali Haddad Adel, Farkhonde Mofidi. Anche darbareye kudakan wa nojavanan bayad bedanim = what we must know about children and youth‬.
‏یادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
‏‏موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ (اس‍لام‌)
موضوع : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
شناسه افزوده : ح‍داد ع‍ادل‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، . - ۱۳۲۴
شناسه افزوده : م‍ف‍ی‍دی‌، ف‍رخ‍ن‍ده‌، . - ۱۳۲۸
شناسه افزوده : ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌. دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌. م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۲۴۵۷
آن‍ه‍ا ب‍ه‌ م‍ن‌ گ‍ف‍ت‍ن‍د: راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ م‍ه‍ده‍ای‌ ک‍ودک‌ - ک‍ودک‍س‍ت‍ان‌ و آم‍ادگ‍ی‌‌ه‍ا/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ن‍ی‍ژه‌ ج‍ع‍ف‍رم‍ن‍ش‌؛ زی‍رن‍ظر خ‍س‍رو گ‍وراب‍ی‌.‌
سرشناسه : جعفرمنش، منیژه،‏‫ ۱۳۳۹ -
عنوان و نام پديدآور : آن‍ه‍ا ب‍ه‌ م‍ن‌ گ‍ف‍ت‍ن‍د: راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ م‍ه‍ده‍ای‌ ک‍ودک‌ - ک‍ودک‍س‍ت‍ان‌ و آم‍ادگ‍ی‌‌ه‍ا/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ن‍ی‍ژه‌ ج‍ع‍ف‍رم‍ن‍ش‌؛ زی‍رن‍ظر خ‍س‍رو گ‍وراب‍ی‌.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ش‍ه‍د‏‫، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۹۱ص.
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏شابک: ۱۸۰۰۰ ری‍ال‌‏‫: ‎964-7913-14-1
‏عنوان دیگر : راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ م‍ه‍ده‍ای‌ ک‍ودک‌ - ک‍ودک‍س‍ت‍ان‌ و آم‍ادگ‍ی‌‌ه‍ا
موضوع : مربیان کودک -- ایران -- خاطرات
موضوع : معلمان کودکستان -- ایران-- خاطرات
موضوع : والدین و کودک
شناسه افزوده : گ‍وراب‍ی‌، خ‍س‍رو، ‏‫۱۳۳۸ -
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۴۸۲
اص‍ول‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ (چ‍ه‍ل‌ اص‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ظف‍ر ح‍اج‍ی‍ان
سرشناسه : ح‍اج‍ی‍ان‌ ح‍س‍ی‍ن‌آب‍ادی‌، م‍ظف‍ر، - ۱۳۳۴
عنوان و نام پديدآور : اص‍ول‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ (چ‍ه‍ل‌ اص‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ظف‍ر ح‍اج‍ی‍ان
مشخصات نشر : ص‌ ۱۶۸
‏مشخصات ظاهری : ۹۱ص.
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شابک: 964-7829-10-8‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-7829-10-8‬۱۰۰۰۰ری‍ال‌
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: اص‍ول‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ (چ‍ه‍ل‌ اص‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌) ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌.
‏يادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۶۷ - ۱۶۵
‏‏عنوان روی جلد : اص‍ول‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ (چ‍ه‍ل‌ اص‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌) ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌.
‏عنوان دیگر : چ‍ه‍ل‌ اص‍ل‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ (اس‍لام‌)
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌ (اس‍لام‌)
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ (اس‍لام‌) -- اح‍ادی‍ث
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌ (اس‍لام‌) -- اح‍ادی‍ث
شناسه افزوده : گ‍وراب‍ی‌، خ‍س‍رو، ‏‫۱۳۳۸ -
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۱۵۱۰۵
اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ م‍ش‍اوره‌ ب‍ا ک‍ودک‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍ات‍ری‍ن‌ گ‍ل‍دار، دی‍وی‍د گ‍ل‍دار؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍ام‍د ب‍راب‍ادی‌.‌
سرشناسه : گ‍ل‍دار، ک‍ات‍ری‍ن‌  Geldard, Kathryn‬
عنوان و نام پديدآور : اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ م‍ش‍اوره‌ ب‍ا ک‍ودک‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ک‍ات‍ری‍ن‌ گ‍ل‍دار، دی‍وی‍د گ‍ل‍دار؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍ام‍د ب‍راب‍ادی‌.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌‏‫‏‏، ۱۳۸۱.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏[۳۹۸] ص‌.:م‍ص‍ور، ج‍دول‌، نمودار.
‏فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌‏‫‏‏؛۱۴۹.
‏شابک: ۱۶۰۰۰ ری‍ال‌
‏‏يادداشت: ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در م‍ش‍اوره‌ ب‍ا ک‍ودک‍ان‌" ن‍ی‍ز ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌.
‏‏يادداشت: ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‭‭‎Counselling children: a practical introduction‬.
‏‏يادداشت: چ‍اپ‌ دی‍گ‍ر: رش‍د، ۱۳۸۰
‏‏يادداشت: چ‍اپ‌ دوم‌: تابستان ۱۳۸۴.
‏‏يادداشت: واژه‌نامه.
‏‏يادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۳۹۷ - ۳۹۸].
‏عنوان دیگر : راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در م‍ش‍اوره‌ ب‍ا ک‍ودک‍ان‌
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ ب‍ی‍م‍ار روان‍ی‌ -- م‍ش‍اوره‌.
‏شناسه افزوده  : گ‍ل‍دار، دی‍وی‍د
‏شناسه افزوده  : ‏‫‭‭‎Geldard, David
شناسه افزوده : ب‍رآب‍ادی‌، ح‍ام‍د، ۱۳۵۸ - ، م‍ت‍رج‍م
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۸۹۴۵
اصول و مبانی تربیت در مراقبت‌های شبانه‌روزی : برنامه جامع مربیان تربیتی خانه‌های کودکان و نوجوانان / نویسنده ولی‌الله نصر ، معصومه فروزان ، سایر پدیدآورندگان مهدی حسینی ، مرضیه میگون‌پوری. ؛ [به سفارش] سازمان بهزیستی کشور ، معاونت امور اجتماعی ، دفتر امور شبه‌خانواده.‌
سرشناسه : نصر، ولی‌الله، ۱۳۵۲ -
عنوان و نام پديدآور : اصول و مبانی تربیت در مراقبت‌های شبانه‌روزی : برنامه جامع مربیان تربیتی خانه‌های کودکان و نوجوانان / نویسنده ولی‌الله نصر ، معصومه فروزان ، سایر پدیدآورندگان مهدی حسینی ، مرضیه میگون‌پوری. ؛ [به سفارش] سازمان بهزیستی کشور ، معاونت امور اجتماعی ، دفتر امور شبه‌خانواده.
مشخصات نشر : تهران : سازمان بهزیستی کشور ، اداره کل روابط عمومی‏‫ ، ۱۳۸۷.‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ۹۵ص.‬؛ ۱۹×۱۵س‌م.
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏شابک: ‏‫‬‭‬‭978-964-6769-81-6
موضوع : مربیان کودک
‏شناسه افزوده : فروزان، معصومه، ۱۳۵۰ -
‏شناسه افزوده : حسینی، میرمهدی، ‏‫۱۳۵۱ -
شناسه افزوده : میگون‌پوری، مرضیه
شناسه افزوده : سازمان بهزیستی کشور. دفتر امور شبه خانواده
شناسه افزوده : سازمان بهزیستی کشور. اداره کل روابط عمومی
شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۹‎۵‎۱‎۹‎۰
ب‍ازی‌ و اس‍ب‍اب‌ب‍ازی‌ دوره‌ی اول/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ج‍ی‍د ک‍وث‍ری‌؛ وی‍راس‍ت‍ار و ک‍ارش‍ن‍اس‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ک‍وث‍ری‌؛ م‍ش‍اور و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ دی‍ن‍ی‌ م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ش‍ای‍خ‍ی‌.
سرشناسه : ک‍وث‍ری‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۴۳ -
عنوان و نام پديدآور : ب‍ازی‌ و اس‍ب‍اب‌ب‍ازی‌ دوره‌ی اول/ ت‍ال‍ی‍ف‌ و گ‍ردآوری‌ م‍ج‍ی‍د ک‍وث‍ری‌؛ وی‍راس‍ت‍ار و ک‍ارش‍ن‍اس‌ زب‍ان‌ و ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ ک‍وث‍ری‌؛ م‍ش‍اور و ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ دی‍ن‍ی‌ م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ش‍ای‍خ‍ی‌.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ان‍دی‍ش‍ه‌ ک‍ام‍ی‍اب‌ ‏‫، ۱۳۸۴.‬
‏مشخصات ظاهری : [۴۸] ص.: م‍ص‍ور
‏فروست : آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌؛ [ج‌.] ۳.
‏شابک: دوره‏‫: ‏‫‬‭‎964-8881-00-6‬‬ ؛ ‏‫۵۰۰۰ ریال‬‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-8881-03-0‬‬
‏‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌ ۳ (دوره‌ی اول) وی‍ژه‌ی‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ن‍وآم‍وزان‌ م‍ه‍د ک‍ودک‌ه‍ا و م‍راک‍ز پ‍ی‍ش‌دب‍س‍ت‍ان‍ی‌: ب‍ازی‌ و اس‍ب‍اب‌ب‍ازی‌.
عنوان روی جلد : آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌ ۳ (دوره‌ی اول) وی‍ژه‌ی‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ن‍وآم‍وزان‌ م‍ه‍د ک‍ودک‌ه‍ا و م‍راک‍ز پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌: ب‍ازی‌ و اس‍ب‍اب‌ب‍ازی‌.
موضوع : آموزش قبل از مدرسه -- ایران -- مشارکت والدین .
موضوع : آموزش قبل از مدرسه -- ایران
موضوع : مربیان کودک -- ایران -- راهنمای آموزشی
موضوع : کودکان -- روان‌شناسی
موضوع : آموزش و پرورش کودکان
موضوع : اسلام و آموزش و پرورش
موضوع : بازیهای کودکان -- جنبه های روانشناسی
شناسه افزوده : کوثری، معصومه، ۱۳۴۹ -، ویراستار
شناسه افزوده : مشایخی، محمدرضا، ۱۳۴۵ -، ویراستار
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۵۴۵۷
آن‍ه‍ا ب‍ه‌ م‍ن‌ گ‍ف‍ت‍ن‍د: راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ م‍ه‍ده‍ای‌ ک‍ودک‌ - ک‍ودک‍س‍ت‍ان‌ و آم‍ادگ‍ی‌‌ه‍ا/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ن‍ی‍ژه‌ ج‍ع‍ف‍رم‍ن‍ش‌؛ زی‍رن‍ظر خ‍س‍رو گ‍وراب‍ی‌.‌
سرشناسه : ع‍ب‍اس‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ص‍طف‍ی‌
عنوان و نام پديدآور : ب‍ازی‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌: ب‍رای‌ م‍رب‍ی‍ان‌ و اول‍ی‍ای‌ ک‍ودک‌ ق‍ب‍ل‌ از دب‍س‍ت‍ان‌/ م‍ول‍ف‍ان‌ م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر ت‍رک‍م‍ان‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ گ‍روه‌ آم‍وزش‌ ق‍ب‍ل‌ از دب‍س‍ت‍ان‌ دف‍ت‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ت‍ال‍ی‍ف‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ درس‍ی‌
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا، ۱۳۶۷.
‏مشخصات ظاهری : ۸۳ ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست: (... ان‍ت‍ش‍ارات‌ دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا۳۹)
‏شابک: ۱۸۵ری‍ال‌
‏‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی
‏‏‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: ب‍ازی‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌.
‏عنوان دیگر: ب‍ازی‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌.
موضوع : ب‍ازی‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
موضوع : ب‍ازی‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌
موضوع : آم‍وزش‌ ق‍ب‍ل‌ از م‍درس‍ه‌
شناسه افزوده : ت‍رک‍م‍ان‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، . - ۱۳۲۳
شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌. دف‍ت‍ر ام‍ور ک‍م‍ک‌آم‍وزش‍ی‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۱۰۱۸۸
ب‍اغ‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ی‍وس‍ف‌ غ‍لام‍ی‌.‌
سرشناسه : غ‍لام‍ی‌، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۳۹ -
عنوان و نام پديدآور : ب‍اغ‌ پ‍رن‍دگ‍ان‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ی‍وس‍ف‌ غ‍لام‍ی‌.
مشخصات نشر : ق‍م‌: یار غایب، ۱۳۸۵.
‏مشخصات ظاهری : ۳۱ ص‌؛ ۱۲×۱۶س‌م‌
‏شابک: ۳۰۰۰ریال‏‫‭964-7048-36-x:
‏‏يادداشت: این کتاب به پیشنهاد مربیان و کارشناسان آموزش کودک و نوجوان تدوین شده است.
‏‏يادداشت: چاپ قبلی: لاهیجی، ۱۳۸۰
‏‏يادداشت: عنوان روی جلد: آشنایی با حجاب ( ویژه دانش‌آموزان سوم، چهارم و پنجم دبستان) باغ پرندگان
‏عنوان روی جلد : آشنایی با حجاب ( ویژه دانش‌آموزان سوم، چهارم و پنجم دبستان) باغ پرندگان
موضوع : ح‍ج‍اب‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۹‎۳‎۴‎۵‎۹
آن‍ه‍ا ب‍ه‌ م‍ن‌ گ‍ف‍ت‍ن‍د: راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ م‍ه‍ده‍ای‌ ک‍ودک‌ - ک‍ودک‍س‍ت‍ان‌ و آم‍ادگ‍ی‌‌ه‍ا/ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ن‍ی‍ژه‌ ج‍ع‍ف‍رم‍ن‍ش‌؛ زی‍رن‍ظر خ‍س‍رو گ‍وراب‍ی‌.‌
سرشناسه : روت‌، ب‍ت‍ی‌  ‎Root, Betty‬
عنوان و نام پديدآور : ب‍ه‌ ک‍ودک‌ خ‍ود خ‍وان‍دن‌ ب‍ی‍ام‍وزی‍د/ ب‍ت‍ی‌ روت‌؛ [ت‍رج‍م‍ه‌] م‍ن‍ی‍ژه‌ گ‍ازران‍ی‌
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: خ‍ج‍س‍ت‍ه‌، ۱۳۸۰.
‏مشخصات ظاهری : ۱۱۱ ص‌.م‍ص‍ور
‏فروست : (آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌۴)
‏شابک: ‎964-6233-29-5‬۸۰۰۰ری‍ال‌
‏‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی
‏يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Help your child learn to read‬.
موضوع : خ‍وان‍دن‌
شناسه افزوده : گ‍ازران‍ی‌، م‍ن‍ی‍ژه‌، ۱۳۴۱ - ، م‍ت‍رج‍م‌
شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۹-۹۳۳۵
به کودک خود کمک کنید برای رفتن به دبستان آماده شود با انواع فعالیتهای ویژه‌ی کودکان نوزاد تا پنج ساله / [وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده (دفتر ارتباطات و امدادرسانی)] ؛ مترجمان اسفندیار معتمدی، حسن سالاری.‌
سرشناسه : جعفرمنش، منیژه،‏‫ ۱۳۳۹ -
عنوان و نام پديدآور : به کودک خود کمک کنید برای رفتن به دبستان آماده شود با انواع فعالیتهای ویژه‌ی کودکان نوزاد تا پنج ساله / [وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده (دفتر ارتباطات و امدادرسانی)] ؛ مترجمان اسفندیار معتمدی، حسن سالاری.
مشخصات نشر : تهران: انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۹۱ ص.‬: مصور.
‏فروست : انتشارات انجمن اولیاء و مربیان؛ شماره‌ی انتشار ۲۰۱.
‏شابک: ‏‫۱۱۰۰۰ ریال‬‏‫‬‭978‭-964-451-217-9 :
‏‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : عنوان اصلی: .‭‭Helping your preschool child: with activities for children from in fancy..., Rev, 2002
موضوع : آموزش قبل از مدرسه -- مشارکت والدین -- دستنامه‌ها
موضوع : ‏‫خواندن (قبل از مدرسه)‬-- دستنامه‌ها
شناسه افزوده : م‍ع‍ت‍م‍دی‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار، ‏‫۱۳۱۷ -‏، مترجم
شناسه افزوده : س‍الاری‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۵۵ - ‏، مترجم
شناسه افزوده : ایالات متحده. وزارت آموزش
شناسه افزوده : United States . Dept of Education
شناسه افزوده : انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران
شماره کتابشناسی ملی : ۱‎۵‎۵‎۶‎۴‎۹‎۹
به کودک خود کمک کنید علم بیاموزد: با انواع فعالیت‌های ویژه‌ی کودکان پیش‌دبستانی تا پنج سال/ [وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده (دفتر ارتباطات و امدادرسانی)] ؛ مترجمان اسفندیار معتمدی، حسن سالاری.
عنوان و نام پديدآور : به کودک خود کمک کنید علم بیاموزد: با انواع فعالیت‌های ویژه‌ی کودکان پیش‌دبستانی تا پنج سال/ [وزارت آموزش و پرورش ایالات متحده (دفتر ارتباطات و امدادرسانی)] ؛ مترجمان اسفندیار معتمدی، حسن سالاری.
مشخصات نشر : تهران: انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران‏‫، ‏‫۱۳۸۸.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏۸۴ ص.‬:مصور..
‏فروست: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان؛ ۱۹۳.
‏شابک: ‏‫۱۰۰۰۰ ریال‬: ‏‫‬‭978‭-964-451-216-2
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : عنوان اصلی: .[Helping your child learn science: with activities for children in preschool..., Rev ed. [2004‬
موضوع : آموزش قبل از مدرسه -- مشارکت والدین -- دستنامه‌ها
موضوع : علوم -- ‏‫راهنمای آموزشی (قبل از مدرسه)‬
‏شناسه افزوده : م‍ع‍ت‍م‍دی‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار، ‏‫۱۳۱۷ -‏، مترجم
‏شناسه افزوده : س‍الاری‌، ح‍س‍ن‌، ‏‫۱۳۵۵ - ‏، مترجم
شناسه افزوده : ایالات متحده. وزارت آموزش
شناسه افزوده : United States . Dept of Education
شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۵‎۵‎۶‎۵‎۲‎۶