صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : شعر رنگها
پديدآورنده : خلعت بری، فریده
تصويرگر : علی مفاخری
ناشر : شباویز
جوايز :
چكيده :
سال انتشار : 1388
با اجازه : International Children' s Digital Library Site
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :