صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : به قول پرستو
پديدآورنده : امین پور، قیصر
تصويرگر : محمد رضا دادگر
ناشر : زلال
جوايز :
چكيده :
سال انتشار : 1357
با اجازه : International Children's Digital Library Site
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :