صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : درخت بخشنده
پديدآورنده : سیلور استاین ، شل . ترجمه : رضی هیرمندی
تصويرگر : شل سیلور استاین
ناشر : تهران : نمایشگاه کتاب کودک
جوايز :
چكيده :
سال انتشار : 1367
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :