صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : اول‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ م‍ن‌
پديدآورنده : م‍ی‍ل‍ن‌، آل‍ن‌ ال‍گ‍زان‍در
تصويرگر : ش‍ه‍ن‍از اص‍غ‍ری‌
ناشر : ق‍زوی‍ن‌: س‍ای‍ه‌ گ‍س‍ت‍ر
جوايز :
چكيده :

کتاب مصور رنگی"اول‍ی‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ م‍ن‌" از سری کتاب های آم‍وزش‌ ح‍روف‌ ال‍ف‍ب‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ و ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ ه‍ر ی‍ک‌ از ح‍روف‌ در چ‍ن‍د ک‍ل‍م‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍ص‍اوی‍ر رن‍گ‍ی‌ ویژه کودکان پیش از دبستان و دبستان است.


سال انتشار : 1386
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :