صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : جادوگر شهر از
پديدآورنده : شاگاهیراتا. ترجمه بیتا صادقیان
تصويرگر : اکرم شالی
ناشر : قزوین: سایه گستر
جوايز :
چكيده :
سال انتشار : 1383
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :