صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : شما یک دماغ زرد ندیدید
پديدآورنده : طاقدیس، سوسن
تصويرگر : غلامعلی مکتبی
ناشر : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی,وزارت آموزش و پرورش
جوايز :
چكيده :
سال انتشار : 1381
با اجازه : آقای مصطفی رحماندوست
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :