صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : کریم خان زند
پديدآورنده : جعفری، لاله
تصويرگر : کیارش زندی
ناشر : سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
جوايز :
چكيده :
سال انتشار : 1384
با اجازه : اهدایی خانم لاله جعفری
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :