صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : پیکا
پديدآورنده : توشی ، ماروکی ترجمه : عذرا کتانچی
تصويرگر : سیمین گودرزی
ناشر : تهران: امیرکبیر- کتاب های شکوفه
جوايز :
چكيده :
سال انتشار : 1364
با اجازه : انتشارات اميركبير
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :