صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : ماجرای روباه و زنبور
پديدآورنده : حسن زاده ' فرهاد
تصويرگر : احمد علامه دهر
ناشر : راهگشا
جوايز :
چكيده :

روباه گرسنه اي به زنبوري مي رسد و مي خواهد  زنبور را بخورد


سال انتشار : 1370
با اجازه : مصطفي رحماندوست
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :