صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : رسم ما سهم ما
پديدآورنده : کشکولی، مه دخت
تصويرگر : سیمین شهروان
ناشر : فاطمی
جوايز :
چكيده :

اثر برگزيده  دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوانIBBY از لحاظ تاليف و تصوير 


سال انتشار : 1363
با اجازه : International Children's Digital Library Site
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :