صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : قصه های شیرین شاهنامه فردوسی
پديدآورنده : شعبانی، اسدالله
تصويرگر : کریم نصر
ناشر : نشر پیدایش
جوايز :
چكيده :

آشنايي با فردوسي و شعر او - داستان سيامك و بچه اهريمنهوشنگ و داستان پيدايش آتشداستان پيروزي تهمورث بر ديوانداستان جمشيد جم-داستان ضحاك ماردوشداستان كودكي فريدونداستان خروش كاوه آهنگرداستان پيروزي فريدون بر ضحاك ماردوشداستان ايرج و مرگ غم انگيزش- داستان جنگ منوچهر با سلم و تورداستان گرشاسب جهان پهلوانداستان زال و سيمرغداستان پادشاهي زال بر زابلستانداستان زال و رودابه -رفتن زال به نزد منوچهر شاهخشنودي منوچهر شاه از پيوند زال و رودابهپيوند زال و رودابهداستان به دنيا آمدن رستمرزم رستم با پيل سپيدرفتن رستم به كوه سپندداستان افراسياب-پيروزي افراسياب بر نوذر و گرفتار شدن پادشاه ايرانجنگ زال با سرداران تورانياسب برگزيدن رستمرفتن رستم به جستجوي كيقباد- جنگ رستم و افراسيابپادشاهي كيكاووسرفتن كاووس به جنگ مازندرانگرفتار شدن كاووس در دام ديو سپيدهفت خوان رستم-رها شدن كيكاووس و سرداران ايراني به دست رستمداستان كيكاووس و سودابه دختر شاه هاماورانرفتن رستم به جنگ هاماورانجنگ ايران و توران و گريختن افراسياببر آسمان رفتن كاووس شاهداستان رستم و تهمينهداستان به دنيا آمدن سهراباسب برگزيدن سهرابآمدن سهراب به جنگ كيكاووس-داستان رزم سهراب و گردآفريد-دلبستگي سهراب به گردآفريدپند دادن هومان به سهرابداستان رستم و سهراب-دير آمدن رستم و خشم كيكاووسي-كشته شدن ژنده رزم به دست رستم-سهراب در جستجوي پدر-رزم رستم و سهراب-درماندگي رستم از نبرد با سهراب-گشتي گرفتن رستم و سهراب-پيروزي سهراب بر رستم-كشته شدن سهراب به دست رستم-زاري رستم بر مرگ سهراب-زاري تهمينه مادر سهراب، در مرگ فرزند


سال انتشار : 1379
با اجازه : International Children's Digital Library Site
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :