صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : رستم و دیو سفید (هفتخوان رستم ) : از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی
پديدآورنده : بهار ، مهرداد
تصويرگر : پریزاد پروازی
ناشر : تهران : نگار
جوايز :
چكيده :

رستم و ديو سفيد

خوان اول: جنگ رخش با شير

خوان دوم: يافتن چشمه آب

خوان سوم: جنگ رستم با اژدها

خوان چهارم: رستم و زن جادوگر

خوان پنجم: اسير شدن اولاد به دست رستم

خوان ششم: جنگ رستم با ارژنگ ديو

خوان هفتم: جنگ رستم با ديو سفيد

 


سال انتشار : 1370
با اجازه :
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :