صفحه اصلی صفحه کتابخوانی
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
   
  شناسنامه کتاب   بند انگشتی  
 
 
عنوان : داستان های ایران باستان
پديدآورنده : یارشاطر، احسان
تصويرگر :
ناشر : علمی و فرهنگی
جوايز :
چكيده :

آرش كمان گير (از متن اوستايي تشتريشت و آثارالباقيه بيروني)

هرمزد و اهريمن (از متن پهلوي بندهشن بزرگ)

داستان جمشيد (از متن اوستايي ونديداد- فصل دوم)

فرشته باران و ديو خشكي (از متن اوستايي تشتربشت و متن پهلوي بندهشن بزرگ)

فره ايزدي (از متن اوستايي زامياديشت)

زادن زردشت (از متن پهلوي دينكرت)

داستان آفرينش (از متن پهلوي و پارتي مانوي)

جنگ رستم با ديوان (از متن سغدي)

زرير و ارجاسب (از متن پهلوي يادگار زريران)

داريوش بزرگ و گوماتا (از متن فارسي باستان "كتيبه بزرگ داريوش در بيستون" و تاريخ هرودوت- كتاب سوم)

سرگذشت اردشير پاپكان (از متن پهلوي كارنامگ اردشير پاپكان)


سال انتشار : 1381
با اجازه : International Children's Digital Library Site
 
     
      
  کمک صفحه اصلی نمايش دو صفحه اي بزرگ نمایی کوچک نمایی صفحه اصلی صفحه کتابخوانی شماره صفحه :