علاقه مندان به کودک > برای پژوهشگران
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

دایره‌المعارف پاسخ به چیست‌های من/ نویسنده فرانسواز دوگیبر؛ مترجم مهناز عسگری؛ تصویرسازی ژاک آزام ... [ و دیگران ].
‏سرشناسه : گیبر، فرانسواز دو Guibert, Francoise de
عنوان و نام پديدآور : دایره‌المعارف پاسخ به چیست‌های من/ نویسنده فرانسواز دوگیبر؛ مترجم مهناز عسگری؛ تصویرسازی ژاک آزام ... [ و دیگران ].
مشخصات نشر : تهران: محراب قلم، کتابهای مهتاب، واحد کودک و نوجوان‏‫، ‏[ ‫۱۳۸۸ ].‬‬‬‬‬‬‬‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۱۵۸ ص.‬‬‬:مصور‏‫ ؛ ۲۰ × ۲۴ س‌م.‬‬‬‬‬
شابک : ‏‫۸۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫:‭ ‏‫‬‭978-964-323-912-1‌
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: ‭‭Mon premier larousse des c'est quol?, c2006.
‏‏یادداشت: نمایه.
‏‏موضوع : اطلاعات عمومی -- ادبیات نوجوانان
موضوع : کودکان -- دایره‌المعارف‌ها
شناسه افزوده : ع‍س‍گ‍ری‌، م‍ه‍ن‍از، ‏‫۱۳۴۷ - ‏، م‍ت‍رج‍م‌
‏شناسه افزوده : آزام، ژاک، تصویر‌گر
شناسه افزوده : Azam, Jacques
شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۵‎۹‎۴‎۱‎۲‎۶
دایره‌المعارف کودکان / نویسنده لورکامبور ناک ، فرانسواز دوگیبر؛ مترجم مهدی ضرغامیان؛ تصویرسازی ایزابل آسه‌ما... [ و دیگران ].
‏سرشناسه : کامبورناک، لور Cambournac, Laure
عنوان و نام پديدآور : دایره‌المعارف کودکان / نویسنده لورکامبور ناک ، فرانسواز دوگیبر؛ مترجم مهدی ضرغامیان؛ تصویرسازی ایزابل آسه‌ما... [ و دیگران ].
مشخصات نشر : تهران: محراب قلم، کتابهای مهتاب، واحد کودک و نوجوان‏‫ ؛ ۱۳۸۸ .
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۱۸۳ ص.‬‬‬‬‬:مصور (رنگی).‏‫ ؛ ۲۰ × ۲۴ س‌م.‬‬‬
‏شابک: ۸۰۰۰۰ ریال‬‬‬‏‫ :‭ 978-964-323-951-0‬
وضعیت فهرست نویسی : فاپا ( چاپ پنجم )
يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: ‭‭ Ma Premiere encyclopedie: Larousse L'encyclopedie des 4-7 ans.
‏يادداشت: چاپ اول : ۱۳۸۵ ( فیپا ).
‏‏‏يادداشت : چاپ پنجم.
موضوع : کودکان -- دایره‌المعارف‌ها
‏شناسه افزوده : گیبر، فرانسواز دو
‏شناسه افزوده : Guibert, Francoise de
شناسه افزوده : ض‍رغ‍ام‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۴۴ - ، م‍ت‍رج‍م‌
شناسه افزوده : آسما، ایزابل
شناسه افزوده : Assemat, Isabelle
شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‬‭م۸۵-۳۲۰۲۲
دایره‌المعارف مدرسه ویژه کودک و نوجوان / ترجمه تنظیم و نگارش زیر نظر امیر صالحی‌طالقانی ، باهمکاری غلامحسین اعرابی...[ودیگران].
‏سرشناسه : ص‍ال‍ح‍ی‌ طال‍ق‍ان‍ی‌، ام‍ی‍ر‏‫، ۱۳۴۵ -
عنوان و نام پديدآور : دایره‌المعارف مدرسه ویژه کودک و نوجوان / ترجمه تنظیم و نگارش زیر نظر امیر صالحی‌طالقانی ، باهمکاری غلامحسین اعرابی...[ودیگران].
‏وضعيت ويراست : [ویراست ۲؟]
مشخصات نشر : تهران: محراب قلم ، کتابهای مهتاب‏‫، [?۱۳۸۵] .‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۵۳۵ ص.‬: مصور ، جدول ، نمودار‏‫؛ ۵/۲۱ ×۵/۲۸ س‌م.‬
‏‏شابک: ۱۸۰۰۰۰ ریال‬‏‫ ‏‫: 964-323-458-4‬‬ ؛ ‏‫ ۲۰۰۰۰۰ریال‬‏‫: چاپ پنجم‬‏‫‭978-964-323-916-9 : ‬
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی توصیفی
يادداشت : بخش اعظم کتاب ترجمه‌ای از "The heinemann illustrated encyclopedia" است.
‏يادداشت: چاپ دوم.
‏‏‏يادداشت : چاپ پنجم : ۱۳۸۸.
شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۶‎۴‎۷‎۷‎۴
فرهنگامه کودکان و نوجوانان [کارت]
عنوان و نام پديدآور : فرهنگامه کودکان و نوجوانان [کارت]
مشخصات نشر : تهران: شورای کتاب کودک، ۱۳۸۳
‏مشخصات ظاهری : ۱کارت:رنگی؛۲۶×۱۷ س‌م. (تاشده ۱۳×۱۷ س‌م.)
يادداشت : به اضافه یک برگ برای تبریک سال‌ نو و معرفی جلد نهم فرهنگنامه کودکان و نوجوانان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۳
‏‏‏‏عنوان ديگر: نخستین کتاب مرجع برای کودکان و نوجوانان در قالب نوشته و عکس
‏توصیفگر : دای‍رة ال‍م‍ع‍ارف‌ ه‍ا    ک‍ودک‍ان‌   
‏‏توصیفگر : ایران
فرهنگ جغرافیای مدرسه ویژه کودک و نوجوان/ مولف منصور ملک‌عباسی.
سرشناسه : م‍ل‍ک‌‌ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ‏‫۱۳۳۲ -‏
عنوان و نام پديدآور : فرهنگ جغرافیای مدرسه ویژه کودک و نوجوان/ مولف منصور ملک‌عباسی.
مشخصات نشر : تهران: محراب قلم‏‫، ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۹۳ص.‬
‏شابک : 978-964-323-903-9
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏موضوع : جغرافیا-- واژه‌نامه‌های نوجوانان
‏‏‏موضوع: جغرافیا -- اصطلا‌حها و تعبیرها
‏‏‏‏موضوع: فارسی -- واژه‌نامه‌ها -- انگلیسی
شماره کتابشناسی ملی : ۱‎۶‎۸‎۸‎۰‎۳‎۸
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ ک‍ودک‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ه‍ن‍از ع‍س‍گ‍ری‌؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ه‍دی‌ ض‍رغ‍ام‍ی‍ان‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر ک‍ی‍وان‌ اک‍ب‍ری‌.
‏سرشناسه : ع‍س‍گ‍ری‌، م‍ه‍ن‍از، ۱۳۴۷-
عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ ک‍ودک‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ه‍ن‍از ع‍س‍گ‍ری‌؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ه‍دی‌ ض‍رغ‍ام‍ی‍ان‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر ک‍ی‍وان‌ اک‍ب‍ری‌.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : م‍ح‍راب‌ ق‍ل‍م‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍ه‍ت‍اب‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۱۳۸ ص‌.:م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
‏‏‏فروست: ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍رج‍ع
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏شابک: ۶۰۰۰۰ ری‍ال‌:‎964-323-209-3
‏یادداشت: چاپ دوم:۱۳۸۶
‏‏‏يادداشت: گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌: ب‌، ج‌
‏‏موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا و واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا.
موضوع : واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ص‍ور.
‏شناسه افزوده : اک‍ب‍ری‌، ک‍ی‍وان‌ ، ت‍ص‍وی‍رگ‍ر
شناسه افزوده : ض‍رغ‍ام‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌ ، ۱۳۴۴ - ، وی‍راس‍ت‍ار
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۵۸۵۸
ف‍ره‍ن‍گ‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍رج‍ع‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان
عنوان و نام پديدآور : ف‍ره‍ن‍گ‍ن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍رج‍ع‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان
‏منشا مقاله :  ک‍ت‍اب‌ م‍اه‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌، ش‌ ۶۲، (۳۰ آذر ۱۳۸۱): ص‌ ۱۱۲ - ۱۲۱.
‏‏توصیفگر : ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌.
‏توصیفگر : ف‍ره‍ن‍گ‌ن‍گ‍اری‌
‏توصیفگر : م‍ن‍اب‍ع‌ م‍رج‍ع
‏توصیفگر : ب‍ک‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
‏توصیفگر : ه‍م‍ت‍ی‌، ...
‏توصیفگر : ه‍اش‍م‍ی‌م‍ی‍ن‍اب‍اد، ح‍س‍ن
‏‏شماره کتابشناسی ملی : ایران‭۸۱-۴۹۹۶۵
ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌ ( ه‍ن‍ر و ع‍ل‍م‌): " پ‍روژه‌ م‍ن‌ و م‍ا"، پ‍روژه‌ م‍ن‌ و غ‍ذا"/ پ‍دی‍دآورن‍دگ‍ان‌ ۴۴ ن‍ف‍ر از ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌، ش‍اع‍ران‌ و ب‍ازی‌ ن‍وی‍س‍ان‌؛ م‍دی‍ر پ‍روژه‌ م‍ص‍طف‍ی‌ رح‍م‍ان‍دوس‍ت‌ ن‍اظر م‍ح‍ب‍ت‌ ال‍ه‌ ه‍م‍ت‍ی‌؛ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍ز و م‍ش‍اور ت‍ول‍ی‍د س‍ی‍م‍ی‍ن‌ ب‍ازرگ‍ان‌‌
‏سرشناسه ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
عنوان و نام پديدآور : ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌ ( ه‍ن‍ر و ع‍ل‍م‌): " پ‍روژه‌ م‍ن‌ و م‍ا"، پ‍روژه‌ م‍ن‌ و غ‍ذا"/ پ‍دی‍دآورن‍دگ‍ان‌ ۴۴ ن‍ف‍ر از ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌، ش‍اع‍ران‌ و ب‍ازی‌ ن‍وی‍س‍ان‌؛ م‍دی‍ر پ‍روژه‌ م‍ص‍طف‍ی‌ رح‍م‍ان‍دوس‍ت‌ ن‍اظر م‍ح‍ب‍ت‌ ال‍ه‌ ه‍م‍ت‍ی‌؛ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍ز و م‍ش‍اور ت‍ول‍ی‍د س‍ی‍م‍ی‍ن‌ ب‍ازرگ‍ان‌
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۲۹۲ ص‌.م‍ص‍ور
‏‏وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی
‏شابک: ‎964-385-757-3
‏یادداشت: ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
‏‏‏‏عنوان دیگر: پ‍روژه‌ م‍ن‌ و م‍ا
‏‏‏عنوان دیگر : پ‍روژه‌ م‍ن‌ و غ‍ذا
‏‏موضوع: ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
‏‏موضوع : ادب‍ی‍ات‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
‏‏موضوع : اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
‏‏موضوع : م‍رب‍ی‍ان‌ ک‍ودک‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
‏شناسه افزوده : رح‍م‍ان‍دوس‍ت‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ، - ۱۳۲۹
‏شناسه افزوده : ه‍م‍ت‍ی‌، م‍ح‍ب‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ، - ۱۳۴۱
‏شناسه افزوده : ب‍ازرگ‍ان‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌ ، - ۱۳۴۰
‏شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۹۸۱۱
ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ اطل‍س‌ ب‍دن‌ م‍ن‌/ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ون‍دی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار رض‍ا ک‍ری‍م‍ی‌.
عنوان و نام پديدآور : ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ اطل‍س‌ ب‍دن‌ م‍ن‌/ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ون‍دی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار رض‍ا ک‍ری‍م‍ی‌.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ق‍دی‍ان‍ی‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌ ، ۱۳۸۴.
‏مشخصات ظاهری : ۱۱۲ ص‌.:م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
‏‏‏فروست: ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌؛۶
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏شابک: 964-417-845-9 ؛ ‏‫۴۵۰۰۰ریال‭‏‫:(چاپ دوم)‭
‏یادداشت: چاپ دوم:۱۳۸۵
‏‏‏يادداشت: گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌: ج‌
‏‏موضوع : ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ -- دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ای‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌.
موضوع : ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ -- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌.
‏شناسه افزوده : ال‍ون‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ،۱۳۳۴-
شناسه افزوده : ک‍ری‍م‍ی‌، رض‍ا، وی‍راس‍ت‍ار
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۲۶۲۴۷
ف‍ره‍ن‍گ‌ ف‍ارس‍ی‌ ک‍ودک‌/ م‍ول‍ف‌ م‍ه‍ن‍از ع‍س‍گ‍ری‌؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ه‍دی‌ ض‍رغ‍ام‍ی‍ان‌؛ ت‍ص‍وی‍رگ‍ر ک‍ی‍وان‌ اک‍ب‍ری‌.
‏سرشناسه : دان‍ش‌، ع‍ل‍ی‌ ، گ‍ردآورن‍ده
عنوان و نام پديدآور : ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ اطل‍س‌ پ‍رچ‍م‌ م‍ن‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظیم‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ش‍ردان‍ش‌.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ق‍دی‍ان‍ی‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌، ۱۳۸۳.
‏مشخصات ظاهری : ۲۴ ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)
‏‏‏فروست: ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌؛۴
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏شابک: ‏‫۱۲۵۰۰ری‍ال‌‬‬‬‏‫:‎9644176731‬‬‬ ؛ ‏‫۲۵۰۰۰ریال‬(چاپ چهارم)‬
‏یادداشت: ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌.
‏‏‏يادداشت: چاپ چهارم:۱۳۸۶
‏‏‏يادداشت: گروه سنی:ب،ج
‏‏موضوع : پ‍رچ‍م‍ه‍ا
موضوع : جغرافیا ـ دائره المعارفهای کودکان ونوجوانان.
‏خلاصه : آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا پ‍رچ‍م‌، پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌، زب‍ان‌، واح‍د پ‍ول‍ی‌ و اطلاع‍ات‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ب‍رخ‍ی‌ از ک‍ش‍وره‍ای‌ ق‍اره‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ع‍ادل‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ن‍ام‌ ک‍ش‍وره‍ا
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۵۷۷۹
ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ اطل‍س‌ ج‍ان‍وران‌ / [دی‍وی‍د ب‍رن‍ی‌، ل‍ی‍ن‍دا گ‍م‍ل‍ی‍ن‌] ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ون‍دی‌ ؛ وی‍راس‍ت‍ار رض‍ا ک‍ری‍م‍ی‌.
‏سرشناسه : ب‍رن‍ی‌، دی‍وی‍د، ۱۹۵۵ - م‌. Burnie, David
عنوان و نام پديدآور : ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ اطل‍س‌ ج‍ان‍وران‌ / [دی‍وی‍د ب‍رن‍ی‌، ل‍ی‍ن‍دا گ‍م‍ل‍ی‍ن‌] ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍ون‍دی‌ ؛ وی‍راس‍ت‍ار رض‍ا ک‍ری‍م‍ی‌.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ق‍دی‍ان‍ی‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ب‍ن‍ف‍ش‍ه‌‏‫ ، ۱۳۸۶.‬
‏مشخصات ظاهری : ۱۳۶ ص. : مصور ( رنگی ) ؛ ۲۲ × ۲۹ س‌م.
‏‏‏فروست: ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ م‍رج‍ع‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌ ؛ ۵.
وضعیت فهرست نویسی : فاپا ( چاپ سوم )
‏شابک: ۵۵۰۰۰ ریال‬‬‏‫ ‏‫‬‭‎964-417-844-0 :‬ ؛ ‏‫دوره‬‬‏‫‭978-964-536-591-0:‬‬ ؛ ‏‫۷۵۰۰۰ ریال‬‬‏‫: چاپ پنجم‬‬‏‫‭978-964-417-844-3:‬‬
‏یادداشت: ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎The king fisher first encyclopedia of animals‭‬‭.
‏‏موضوع : حیوانها -- دایره‌المعارفهای کودکان و نوجوانان
موضوع : حیوانها -- دایره‌المعارفها
‏شناسه افزوده : گملین، لیندا، ۱۹۵۱ - م
شناسه افزوده : ال‍ون‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ‏‫۱۳۳۴ -‏، مترجم
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۱۵۷۴۹