علاقه مندان به کودک > برای پدر و مادر ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده ایران شناسی گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

ال‍گ‍وه‍ای‌ رش‍د ک‍ودک‌: ک‍ن‍ت‍رل‌ رش‍د ک‍ودک‌ ب‍ه‌وس‍ی‍ل‍ه‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‌/ ا. ی‍وت‌. ک‍ی‍پ‍ارت‌؛ ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ اخ‍لاق‍ی‌
‏سرشناسه : ک‍ی‍پ‍ارت‌، ی‍وت‌ ‎Kipart, Yout‬
عنوان و نام پديدآور : ال‍گ‍وه‍ای‌ رش‍د ک‍ودک‌: ک‍ن‍ت‍رل‌ رش‍د ک‍ودک‌ ب‍ه‌وس‍ی‍ل‍ه‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‌/ ا. ی‍وت‌. ک‍ی‍پ‍ارت‌؛ ن‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‌ اخ‍لاق‍ی‌
مشخصات نشر : م‍رک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‌ ک‍ودک‌، ۱۳۷۲.
مشخصات ظاهری : ۱۵۱ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌
فروست : (...س‍ری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‌ ک‍ودک‌)
شابک : ۱۳۵۰ری‍ال‌
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎E. J. Kipard: Child deuelopmental patterns: The control of the development of the chid‬.
یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۵۲
عنوان دیگر : ک‍ن‍ت‍رل‌ رش‍د ک‍ودک‌ ب‍ه‌وس‍ی‍ل‍ه‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‌
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- رش‍د
موضوع : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- پ‍رس‍ت‍اری‌ و م‍راق‍ب‍ت‌
شناسه افزوده : اخ‍لاق‍ی‌ ک‍وه‍پ‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۱ - ، م‍ت‍رج‍م‌
شناسه افزوده : م‍رک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‌ ک‍ودک‌
رده بندی کنگره : RJ۱۳۱‭/ک‌۹‮ال‍ف‌‬۷ ۱۳۸۲
رده بندی دیویی : ۶۱۲/۶۵
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۳۱۶۹۱
والدین و حقوق کودک/مولف جواد یزدانی ؛ بامشارکت کمیسیون ملی یونسکو ،موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و مدیریت آموزش برای همه (EFA).
‏سرشناسه : یزدانی، جواد، ۱۳۳۵ -
عنوان و نام پديدآور : والدین و حقوق کودک/مولف جواد یزدانی ؛ بامشارکت کمیسیون ملی یونسکو ،موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران و مدیریت آموزش برای همه (EFA).
مشخصات نشر : تهران: سروش هدایت، ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهری : ۷۷ ص.
فروست : بسته آموزشی حقوق کودک؛ شماره ۲
شابک :
‫‬‭964-2565-10-2
يادداشت : فی‍پا
یادداشت :
‫کتابنامه: ص. ۷۶ - ۷۷‬.
موضوع : کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹م)
موضوع : Convention on the Rights of child (1989)
موضوع : حقوق کودک.
موضوع : کودکان -- وضع حقوقی و قوانین .
موضوع : خشونت در خانواده.
موضوع : کودکان (حقوق بین الملل).
شناسه افزوده : ایران. کمیسیون ملی یونسکو.
شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه روانشناسی و علوم تربیتی.
شناسه افزوده : ایران. وزارت آموزش و پرورش . دفترآموزش برای همه.
شناسه افزوده : بسته آموزشی حقوق کودک؛شماره ۲
رده بندی کنگره : K۶۳۹‏‫‬‮‭/ی۴ب۵ ۲.[ج]
رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۲۳/۳۵۲
شماره کتابشناسی ملی : م۸۵-۳۹۸۹۱
چ‍گ‍ون‍ه‌ پ‍در و م‍ادر ب‍ه‍ت‍ری‌ ب‍اش‍ی‍م‌؟: ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ اف‍زای‍ش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ وال‍دی‍ن‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ری‍ن‍ول‍د ب‍ی‍ن‌ ؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍ی‍در ف‍ت‍ح‍ی‌.
‏سرشناسه : ب‍ی‍ن‌، ری‍ن‍ول‍د، ۱۹۳۵ - م‌. Bean, Reynold
عنوان و نام پديدآور : چ‍گ‍ون‍ه‌ پ‍در و م‍ادر ب‍ه‍ت‍ری‌ ب‍اش‍ی‍م‌؟: ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ اف‍زای‍ش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ وال‍دی‍ن‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ری‍ن‍ول‍د ب‍ی‍ن‌ ؛ م‍ت‍رج‍م‌ ح‍ی‍در ف‍ت‍ح‍ی‌.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : انجمن اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
‫ ، ۱۳۸۵.‬
مشخصات ظاهری : ‏‫۱۴۳ص.‬ : م‍ص‍ور.
فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ؛ شماره‌ی انتشار ۱۹۲.
شابک : ‏‫۹۰۰۰ریال‏‫ : 978-964-451-146-2‬
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎How to be a slightly better parent, c1991.‎
يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۸۲ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌" پ‍در و م‍ادر ب‍ه‍ت‍ری‌ ب‍اش‍ی‍م‌: ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ اف‍زای‍ش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ وال‍دی‍ن‌" توسط انتشارات حیدر فتحی فیپا گرفته است.
عنوان دیگر : پ‍در و م‍ادر ب‍ه‍ت‍ری‌ ب‍اش‍ی‍م‌: ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ اف‍زای‍ش‌ م‍ه‍ارته‍ای‌ وال‍دی‍ن‌.
موضوع : رفتار والدین
موضوع : والدین و کودک
شناسه افزوده : ف‍ت‍ح‍ی‌، ح‍ی‍در، ۱۳۴۷ - .، م‍ت‍رج‍م‌
شناسه افزوده : سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران
رده بندی کنگره : ‏‫‭HQ۷۵۵/۸‏‫‭/ب۹پ۴ ۱۳۸۵
رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۹۴/۱
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۴-۳۸۵۹۶
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌/ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ س‍ادات‌
‏سرشناسه : س‍ادات‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، - ۱۳۲۷
عنوان و نام پديدآور : رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌/ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ س‍ادات‌
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اآ و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۷۲.
مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۲۲
فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اآ و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌‎ ;‬۷)
شابک : ب‍ه‍ا:۱۱۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۱۱۰۰ری‍ال‌
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌: رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌.
یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
عنوان روی جلد : آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌: رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌.
عنوان دیگر : آم‍وزش‌ خ‍ان‍واده‌: رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
شناسه افزوده : ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اآ و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
رده بندی کنگره :
‫‬‮‭HQ۷۶۹‏‫‭/س‌۲ر۷ ۱۳۷۲
رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۶۴۹/۱
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۱۱۳
ک‍ودک‌؛ ت‍رب‍ی‍ت‌؛ زن‍دگ‍ی‌: ک‍ودک‌ و خ‍ان‍واده‌/ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ ک‍ری‍م‍ی‌
‏سرشناسه : ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌، - ۱۳۳۴
عنوان و نام پديدآور : ک‍ودک‌؛ ت‍رب‍ی‍ت‌؛ زن‍دگ‍ی‌: ک‍ودک‌ و خ‍ان‍واده‌/ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ ک‍ری‍م‍ی‌
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍رورش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍رب‍ی‍ت‌، ۱۳۷۸.
مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۰
فروست : (... س‍ری‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌۱)
شابک : ‎964-6306-92-6‬
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا (ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ پ‍ی‍ش‌ از ان‍ت‍ش‍ار).
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌. م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍رورش‍ی‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
رده بندی کنگره : HQ۷۶۹‭/ک‌۴۷ک‌۹
رده بندی دیویی : ۶۴۹/۱
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۹۵۷
ترس و هیجان در کودک (به اضافه‌ی بحث ویژه‌ی ناخن جویدن)/مولف فرزانه صداقت
‏سرشناسه : صداقت، فرزانه، ۱۳۴۹ -
عنوان و نام پديدآور : ترس و هیجان در کودک (به اضافه‌ی بحث ویژه‌ی ناخن جویدن)/مولف فرزانه صداقت
مشخصات نشر : تهران: تویی، ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهری : ۲۸ ص
فروست : با کودک خود چه کار کنم؟؛ [ج]. ۴
شابک : ‏‫‬۴۰۰۰ ریال‏‫‬(دوره)‏‫‬‭964-94373-2-0 ؛ ‏‫(ج. ۴)‬‏‫‬‭964-96415-4-8
يادداشت : فیپا
یادداشت : کتابنامه: ص. ۲۷ - ۲۸
موضوع : والدین و کودک -- به زبان ساده
موضوع : ترس در کودکان
موضوع : ناخن جویدن
شناسه افزوده : با کودک خود چه کار کنم؟؛ [ج]. ۴
رده بندی کنگره : ‏‫‭BF۷۲۳/و۲‏‫‭ب۲ ۴. ج ۱۳۸۵
رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۵۸/۲۴
شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م۸۵-۲۳۴۰۶
خانواده و فرزندان در دوره‌ی ابتدایی/تالیف استادان طرح جامع آموزش خانواده ؛ ویراستار علمی احمد به پژوه.
عنوان و نام پديدآور : خانواده و فرزندان در دوره‌ی ابتدایی/تالیف استادان طرح جامع آموزش خانواده ؛ ویراستار علمی احمد به پژوه.
وضعيت ويراست : [ویراست ۲].
مشخصات نشر : تهران: انجمن اولیاء و مربیان، ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهری : ۳۵۷ ص.
فروست : انتشارات انجمن اولیاء و مربیان؛ شماره انتشارات ۹۵ .آموزش خانواده؛ کتاب سوم.
شابک : ‏‫۲۷۰۰۰ ریال‬:‏‫‬‭964-451-004-6
يادداشت : پشت جلد به انگلیسی: The professors of the project of family Education. Family and children in primary school
يادداشت : چاپ بیست و دوم.
موضوع : تربیت خانوادگی.
موضوع : والدین و کودک.
موضوع : روانشناسی تربیتی.
موضوع : کودکان - سرپرستی.
شناسه افزوده : سازمان مرکزی انجمن اولیاء و مربیان. طرح جامع آموزش خانواده.
شناسه افزوده : سازمان مرکزی انجمن اولیاء مربیان جمهوری اسلامی ایران.
شناسه افزوده : انتشارت انجمن اولیا و مربیان؛شماره انتشار ۹۵..آموزش خانواده
رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HQ۷۶۹/آ۸‏‫‬‭۳. ج ۱۳۸۵
رده بندی دیویی :
‫‭۶۴۹/۱
شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۰‎۳‎۶‎۹‎۳‎۵
راب‍طه‌ وال‍دی‍ن‌ و ف‍رزن‍د/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ح‍ی‍ی‍م‌ گ‍ن‍ات‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ش‍ک‍ی‌
‏سرشناسه : گ‍ی‍ن‍ات‌، ح‍ی‍ی‍م‌ ‎Ginott, Haim G.‬
عنوان و نام پديدآور : راب‍طه‌ وال‍دی‍ن‌ و ف‍رزن‍د/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ح‍ی‍ی‍م‌ گ‍ن‍ات‌؛ م‍ت‍رج‍م‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ش‍ک‍ی‌
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ن‍ش‍ر آب‍ت‍ی‍ن‌، ۱۳۷۴.
مشخصات ظاهری : [۲۱۶] ص‌
شابک : ب‍ه‍ا:۴۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۴۰۰۰ری‍ال‌
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۴۸ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "رواب‍ط وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌، ب‍چ‍ه‌ را ای‍ن‍طور ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ی‍د" ت‍وس‍ط ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Between parent and child: new solutions to old problems‬.
يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ع‍طف‌: راب‍طه‌ ک‍ودک‌ و وال‍دی‍ن‌.
عنوان عطف : راب‍طه‌ ک‍ودک‌ و وال‍دی‍ن‌.
عنوان دیگر : رواب‍ط وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌، ب‍چ‍ه‌ را ای‍ن‍طور ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ی‍د
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
شناسه افزوده : م‍ش‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، م‍ت‍رج‍م‌
رده بندی کنگره : HQ۷۶۹‭/گ‌۹ر۹ ۱۳۷۴
رده بندی دیویی : ۶۴۹/۱
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۶۰۱۵
والدین و یادگیری/ نویسنده سام ردینگ؛ به کوشش سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان، دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت آموزش و پرورش.
‏سرشناسه : ردی‍ن‍گ‌، س‍ام‌ Redding, S.
عنوان و نام پديدآور : والدین و یادگیری/ نویسنده سام ردینگ؛ به کوشش سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان، دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت آموزش و پرورش.
وضعيت ويراست : ویراست ۲.
مشخصات نشر : تهران: انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران‏‫، ۱۳۸۸.‬
مشخصات ظاهری : ۶۱ ص.
فروست : انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران؛ ۲۱۳. مجموعه روش‌های آموزشی.
شابک : ‏‫‭978-964-451-258-2
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
يادداشت : ‏‫عنوان اصلی:‭ Parents and learning.
يادداشت : چاپ قبلی: وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ، دف‍ت‍ر ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌، ۱۳۸۰.
یادداشت : کتابنامه: ص. ۵۸-۶۱.
موضوع : آموزش و پرورش کودکان
موضوع : والدین و کودک
موضوع : رفتار والدین -- راهنمای آموزشی
موضوع : رفتار والدین -- راهنمای آموزشی
موضوع : آموزش و پرورش -- مشارکت والدین
شناسه افزوده : انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران
شناسه افزوده : سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران، مترجم
شناسه افزوده : ایران. وزارت آموزش و پرورش. دفتر همکاریهای علمی بین‌المللی، مترجم
رده بندی کنگره : ‏‫‭LB۱۱۳۴‏‫‭/ر۲و۲ ۱۳۸۸
رده بندی دیویی : ‏‫‭۳۷۰/۱۵۲۳
شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۸‎۶‎۹‎۲‎۶‎۹
ک‍ودک‌ و ل‍ک‍ن‍ت‌ زب‍ان‌: راه‍ن‍م‍ای‌ وال‍دی‍ن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ورث‌، ج‍ی‍ن‌ ف‍ری‌زر؛ م‍ق‍دم‍ه‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ اف‍روز.
‏سرشناسه : ای‍ن‍زورت‌، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌ه‍ام‍ف‍ری‍ز، ۱۹۱۳- م.
‫‭‎Ainsworth, Stanley Humphreys‬
عنوان و نام پديدآور : ک‍ودک‌ و ل‍ک‍ن‍ت‌ زب‍ان‌: راه‍ن‍م‍ای‌ وال‍دی‍ن‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ اس‍ت‍ان‍ل‍ی‌ ای‍ن‌ورث‌، ج‍ی‍ن‌ ف‍ری‌زر؛ م‍ق‍دم‍ه‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍وض‍ی‍ح‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ اف‍روز.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌‏‫‏، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهری : ‏‫‏۱۲۶ص.
فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌؛شماره انتشار ۸۹.
شابک : ‏‫‏۵۵۰۰ ریال: ‏‫‭‎964-451-134-4‬ ؛ ‏‫‏۶۵۰۰ ریال (چاپ دوم)
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
يادداشت : ‏‫ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎‏.‭‎If your child stutters: a guide for parents‬
يادداشت : چ‍اپ‌ دوم‌: ۱۳۸۴ .
يادداشت : عنوان روی جلد: راهنمای والدین: کودک و لکنت زبان
موضوع : ل‍ک‍ن‍ت‌ زب‍ان‌ در ک‍ودک‍ان‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌.
شناسه افزوده : ف‍ری‍زر، ج‍ی‍ن‌
شناسه افزوده : ‏‫‭Fraser, Jane‬
شناسه افزوده : اف‍روز، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۹ - ، م‍ت‍رج‍م‌
شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ م‍رک‍زی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
رده بندی کنگره : ‏‫‭RJ۴۹۶‏‫‭‭/ل‌۸‮ال‍ف‌‬۶ ۱۳۸۴
رده بندی دیویی : ‏‫‭۱۵۵/۴۵۱۴
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۷۳۷۳
رش‍د، ت‍رب‍ی‍ت‌ و آم‍وزش‌ ک‍ودک‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍اش‍اال‍ل‍ه‌ ب‍رت‍ون‌.
‏سرشناسه : ب‍رت‍ون‌، م‍اش‍اال‍ل‍ه‌
عنوان و نام پديدآور : رش‍د، ت‍رب‍ی‍ت‌ و آم‍وزش‌ ک‍ودک‌/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍اش‍اال‍ل‍ه‌ ب‍رت‍ون‌.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌، ۱۳۷۵.
مشخصات ظاهری : ۱۴۶ ص.
فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌؛۲۲.
شابک : ۴۰۰۰ری‍ال‌:‏‫‬‭‎9646062083‬ ؛ چاپ سوم‏‫‬‭9647727569:
يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۵.
يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: رش‍د، ت‍رب‍ی‍ت‌ و آم‍وزش‌ ک‍ودک‌: راه‍ن‍م‍ای‌ رواب‍ط وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ ب‍ا دان‍ش‌آم‍وزان‌....
یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۸.
عنوان روی جلد : رش‍د، ت‍رب‍ی‍ت‌ و آم‍وزش‌ ک‍ودک‌: راه‍ن‍م‍ای‌ رواب‍ط وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ ب‍ا دان‍ش‌آم‍وزان‌....
عنوان دیگر : راه‍ن‍م‍ای‌ رواب‍ط وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ ب‍ا دان‍ش‌آم‍وزان‌
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌.
موضوع : م‍ع‍ل‍م‍ان‌ -- رواب‍ط ب‍ا ش‍اگ‍ردان‌.
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌.
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- رش‍د.
رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HQ۷۵۵/۸۵‭/ب‌۴ر۵
رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۶۴۹/۱۴
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۵-۱۱۸۳۹
ک‍ودک‌ و خ‍ان‍واده‌ ن‍اب‍س‍ام‍ان‌/ ع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌.
‏سرشناسه : ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۶ -
عنوان و نام پديدآور : ک‍ودک‌ و خ‍ان‍واده‌ ن‍اب‍س‍ام‍ان‌/ ع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۸۱.
مشخصات ظاهری : ۴۰۰ ص.
فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌؛ ۱۲.
شابک : : ‏‫‬‭‎964-451-099-2‬‏‫۱۶۰۰۰ری‍ال‌‬‬
يادداشت : ص‌. ع‌. ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:Ali Ghaemi.‎Child and disorganized family‬
يادداشت : (چاپ هفتم: ۱۳۸۶؛ ۴۰۰۰۰ ریال) (فیپا).
یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۳۹۴ - ۳۹۲.
موضوع : خ‍ان‍واده‌.
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌.
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌.
شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ م‍رک‍زی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌.
رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HQ۷۵۵/۸۵‭/ق‌۲ک‌۹ ۱۳۸۱
رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۶۴۹/۱۴
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۷۳
نگاهی دوباره به تعارض والدین و کودکان/ نویسنده سوزان گریشابر؛ مترجم مسعود براتیان.
‏سرشناسه : گریشابر، سوزان Grieshaber, Susan
عنوان و نام پديدآور : نگاهی دوباره به تعارض والدین و کودکان/ نویسنده سوزان گریشابر؛ مترجم مسعود براتیان.
مشخصات نشر : تهران: انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران‏‫، ‏‫۱۳۸۷.‬‬‬
مشخصات ظاهری : ‏‫۳۷۱ ص.‬: مصور.
فروست : انتشارات انجمن اولیا و مربیان؛ شماره‌ی انتشار ۲۲۴.
شابک : ‏‫۳۷۰۰۰ ریال‏‫ : ‏‫‬‭978-964-451-240-7‬
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
يادداشت : ‏‫عنوان اصلی : ‭‭ Rethinking parent and child conflict, 2004. ‬
یادداشت : واژه‌نامه.
یادداشت : کتابنامه : ص. [۳۴۶] - ۳۶۳.
موضوع : والدین و کودک
موضوع : اختلاف بین اشخاص
شناسه افزوده : ب‍رات‍ی‍ان‌، م‍س‍ع‍ود‏‫، ۱۳۵۴‬-، مترجم
شناسه افزوده : سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران
رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‬‭HQ۷۵۵/۸۵‏‫‬‭‭/گ۴۴ن۸ ۱۳۸۷
رده بندی دیویی : ‏‫‬‭‬‭۳۰۶/۸۷۴
شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۵‎۴‎۴‎۸‎۳‎۲
ع‍ال‍م‌ پ‍راح‍س‍اس‌ ک‍ودک‌/ [گ‍ردآورن‍ده‌] و ت‍رج‍م‍ه‌ رخ‍س‍ان‌ ب‍ق‍ائ‍ی‌ ی‍زدی‌
‏سرشناسه : ب‍ق‍ائ‍ی‌ ی‍زدی‌، رخ‍س‍ان‌، ۱۳۴۴ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
عنوان و نام پديدآور : ع‍ال‍م‌ پ‍راح‍س‍اس‌ ک‍ودک‌/ [گ‍ردآورن‍ده‌] و ت‍رج‍م‍ه‌ رخ‍س‍ان‌ ب‍ق‍ائ‍ی‌ ی‍زدی‌
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۹.
مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۸
فروست : (ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌؛ ش‍م‍اره‌ ۳۵)
شابک : ‎964-451-034-8‬۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-451-034-8‬۲۵۰۰ری‍ال‌
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍رج‍م‍ه‌ آزاد ن‍ش‍ری‍ه‌ه‍ای‍ی‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در س‍ال‌ ۱۹۸۷ ت‍وس‍ط‎ Ross laboratories‬ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "‎ "Ross growth development program‬م‍ن‍ت‍ش‍ر گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌
يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اآ و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۶۹
يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Rokhsan Baghaiye yazdi. The emotional world of children‬.
يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا.
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- رش‍د
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اآ و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
رده بندی کنگره : HQ۷۶۹‭/ب‌۷ع‌۲ ۱۳۷۹
رده بندی دیویی : ۶۴۹/۱
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۸-۲۵۶۴۱
رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ س‍ادات‌
‏سرشناسه : س‍ادات‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ‏‫۱۳۲۷ - ‏
عنوان و نام پديدآور : رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ س‍ادات‌.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌‏‫‏‏، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهری : ۱۰۴ ص.
فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌؛شماره‌ی ۶۹.
شابک : ‏‫‏‏‏۶۵۰۰ ریال:‏‫‬‭‎9644510801‬ ؛ ‏‫۹۰۰۰ ریال ( ‬چاپ یازدهم) ؛ ‏‫۹۰۰۰ ریال‬‏‫: چاپ دوازدهم‬‏‫:‭ 978-964-451-195-0‬
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
يادداشت : ‏‫‏‏‏پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Mohammad Ali sadat: parents behaviour towards children‬‭‭.
يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۷۳
يادداشت : چ‍اپ‌ ده‍م‌: ۱۳۸۴
يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۸۱
يادداشت : چاپ یازدهم : بهار: ۱۳۸۶
يادداشت : چاپ دوازدهم: بهار ۱۳۸۸.
یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
موضوع : تربیت خانوادگی
موضوع : والدین و کودک
موضوع : نوجوانان -- روان‌شناسی
موضوع : کودکان -- روان‌شناسی
شناسه افزوده : سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران. طرح جامع آموزش خانواده
رده بندی کنگره : ‏‫‬‭‭HQ۷۶۹‏‫‬‭/س۲ر۷ ۱۳۸۴
رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۶۴۹/۱
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۷۷۰
وال‍دی‍ن‌ و ف‍رزن‍دان‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د ح‍ی‍دری‌ ن‍راق‍ی‌
‏سرشناسه : ح‍ی‍دری‌ ن‍راق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د، - ۱۳۳۱
عنوان و نام پديدآور : وال‍دی‍ن‌ و ف‍رزن‍دان‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د ح‍ی‍دری‌ ن‍راق‍ی‌
مشخصات نشر : ق‍م‌: م‍ه‍دی‌ ن‍راق‍ی‌ ، ۱۳۸۳.
مشخصات ظاهری : ص‌ ۲۰۶
شابک : ‎964-94515-8-7۱۰۰۰۰ ری‍ال‌ :
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
يادداشت : ‎Ali Mohammad Heidari Naraqi. Parent‬.
يادداشت : ع‍ن‍وان‌ روی‌ ج‍ل‍د: وال‍دی‍ن‌ و ف‍رزن‍دان‌.
یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
عنوان روی جلد : وال‍دی‍ن‌ و ف‍رزن‍دان‌.
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌ (اس‍لام‌)
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ (اس‍لام‌)
رده بندی کنگره : BP۲۵۳/۴‭/ح‌۹۳و۲
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۴۴
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۳۲۶۰۱
حقوق کودک بر والدین/ گردآورنده مینو برادر.
‏سرشناسه : برادر، مینو
عنوان و نام پديدآور : حقوق کودک بر والدین/ گردآورنده مینو برادر.
مشخصات نشر : تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
‫، ۱۳۸۲.‬
مشخصات ظاهری : ‏‫‏[۱۳۹] ص.
شابک : ‏‫‭9644328108
یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۳۷] - ۱۳۹؛ همچنین به صورت زیر‌نویس.
موضوع : والدین و کودک ( اسلام ).
موضوع : اسلام و کودکان.
موضوع : حقوق کودک -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام.
شناسه افزوده : کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
رده بندی کنگره : ‏‫‬‭ BP۲۵۳/۴‭‮‬‏‬‏‫‬‭ ‏‫ ‏‫ ‫۱۳۸۲ ‏‫‬‭/ب۴ ح۷‬
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۶۴۴‬‬
شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۳‎۹‎۳‎۸‎۱
ک‍ودک‌؛ ت‍رب‍ی‍ت‌؛ زن‍دگ‍ی‌: ک‍ودک‌ و خ‍ان‍واده‌/ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ ک‍ری‍م‍ی‌
‏سرشناسه : ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌، - ۱۳۳۴
عنوان و نام پديدآور : ک‍ودک‌؛ ت‍رب‍ی‍ت‌؛ زن‍دگ‍ی‌: ک‍ودک‌ و خ‍ان‍واده‌/ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌ ک‍ری‍م‍ی‌
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ع‍اب‍د، ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهری : ص‌ ۸۲
فروست : (...م‍ج‍م‍وع‍ه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌؛ [ج‌] ۱)
شابک : ‎964-364-724-2
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
عنوان دیگر : ک‍ودک‌ و م‍درس‍ه‌
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BF۷۲۱‏‫‬‭/ک‌۴۵م‌۳ ،۱ .ج ۱۳۸۵‌
رده بندی دیویی : ۱۵۵/۴
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۵-۳۵۳۶
م‍ا و ک‍ودک‍ان‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌/ ی‍دال‍ل‍ه‌ ج‍ه‍ان‍گ‍رد.
‏سرشناسه : ج‍ه‍ان‍گ‍رد، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۴-
عنوان و نام پديدآور : م‍ا و ک‍ودک‍ان‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌/ ی‍دال‍ل‍ه‌ ج‍ه‍ان‍گ‍رد.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌‏‫، ۱۳۸۱.‬
مشخصات ظاهری : ۱۲۸ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌.
فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌؛ ش‍م‍اره‌ی‌ ۶۱
شابک : ‏‫۵۵۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-451-055-0‬‬ ؛ ‏‫۱۱۰۰۰ریال(چاپ هشتم)‬
يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Yadolah Jahangard: we and primary school's pupils‬.
يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اآ و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۷۴.
يادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۸۶.
یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. ۱۲۸؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌.
موضوع : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌.
موضوع : آم‍وزش‌ اب‍ت‍دای‍ی‌.
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌.
شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ م‍رک‍زی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌.
رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭LB۱۱۱۷‭/ج‌۹م‌۲ ۱۳۸۱
رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۳۷۰/۱۵
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۱-۲۷۶۸
ک‍ودک‌ ش‍م‍ا ی‍ک‌ ج‍ه‍ان‌ ن‍اش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌: (ش‍ن‍اخ‍ت‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ع‍داده‍ای‌ ک‍ودک‌ در خ‍ان‍واده‌)/ م‍ول‍ف‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ری‍اری‌.
‏سرشناسه : ش‍ه‍ری‍اری‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌
عنوان و نام پديدآور : ک‍ودک‌ ش‍م‍ا ی‍ک‌ ج‍ه‍ان‌ ن‍اش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌: (ش‍ن‍اخ‍ت‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ع‍داده‍ای‌ ک‍ودک‌ در خ‍ان‍واده‌)/ م‍ول‍ف‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ ش‍ه‍ری‍اری‌.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌‏‫، ۱۳۸۴.‭‬
مشخصات ظاهری : ‏‫ ۲۸۸ص.‬‏‫: مصور.
فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌؛ ش‍م‍اره‌ ۱۷۸.
شابک : ۱۸۰۰۰ ری‍ال‌‏‫:9644511498‬
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:.‎Gholamali Shahriari. your child, an unknown world‬
یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۸۳] - ۲۸۸.
عنوان دیگر : ش‍ن‍اخ‍ت‌ و پ‍رورش‌ اس‍ت‍ع‍داده‍ای‌ ک‍ودک‌ در خ‍ان‍واده‌
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌.
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌.
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- رش‍د.
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌.
شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ م‍رک‍زی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌.
رده بندی کنگره : ‏‫BF۷۲۱‭‭/ش‌۹۴ک‌۹ ۱۳۸۴
رده بندی دیویی : ‏‫۱۵۵/۴
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۲۹۹۵۲
ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ م‍ن‍اس‍ب‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ وال‍دی‍ن‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ گ‍روه‍ی‌ از ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ف‍ران‍س‍ه‌؛ مترجم ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ک‍اری‌.
‏عنوان و نام پديدآور : ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آم‍وزش‌ م‍ن‍اس‍ب‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ وال‍دی‍ن‌)/ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ گ‍روه‍ی‌ از ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ف‍ران‍س‍ه‌؛ مترجم ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ک‍اری‌.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهری : ۱۳۲ ص‌.م‍ص‍ور، ج‍دول‌ (رن‍گ‍ی‌)
فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌؛ ش‍م‍اره‌ ۱۱۶.
شابک : ‏‫۱۳۰۰۰ری‍ال‌‬‏‫: ‏‫‬‭‎964-451-012-7‬‬
وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ سوم)
يادداشت : ع‍ن‍وان‌ ب‍ه‌ف‍ران‍س‍ه‌:‎Reperes pour une attitude educative‬.
يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Lanes and marks for an adequate eduation‬.
يادداشت : چاپ سوم: زمستان ۱۳۸۵.
یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۲۹] - ۱۳۲.
موضوع : آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ک‍ودک‍ان‌.
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌.
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌.
موضوع : رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌.
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌.
شناسه افزوده : م‍ح‍م‍دک‍اری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، م‍ت‍رج‍م‌.
شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ م‍رک‍زی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌.
رده بندی کنگره : ‏‫‬‭LB۱۱۱۷‭/ن‌۵
رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۷۰/۱۵
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۲۷۷۶۸
ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ده‌ت‍ری‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر خ‍لاق‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌/ ش‍ک‍وف‍ه‌ اح‍م‍دی‌.
‏سرشناسه : اح‍م‍دی‌، ش‍ک‍وف‍ه‌، ۱۳۵۳ -
عنوان و نام پديدآور : ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ده‌ت‍ری‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر خ‍لاق‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌/ ش‍ک‍وف‍ه‌ اح‍م‍دی‌.
مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: م‍وح‍د‏‫‏‏، ۱۳۸۲.
مشخصات ظاهری : ‏‫‏‏۵۵ ص‌.: م‍ص‍ور.
فروست : م‍ن‌ ی‍ک‌ ک‍ودک‌ ه‍س‍ت‍م‌‏‫‏‏؛ ج.۱.
شابک : ‏‏‫‏‏۶۰۰۰ ریال‏‫‬‭964-91405-2-7:
يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Shokoofe Ahmadi. I am a child‬
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌.
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌.
موضوع : خ‍لاق‍ی‍ت‌ در ک‍ودک‍ان‌.
رده بندی کنگره : ‏‫‬‭BF۷۲۱‏‫‬‭/ف۱۳۶۵م۸ ۱.ج
رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۱۵۵/۴
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۲-۹۲۵۴
کودک و خانواده / تالیف ماندانا سلحشور.
‏سرشناسه : س‍ل‍ح‍ش‍ور، م‍ان‍دان‍ا،‏‫ ۱۳۴۰ - ‏
عنوان و نام پديدآور : کودک و خانواده / تالیف ماندانا سلحشور.
مشخصات نشر : تهران : انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران‏‫ ، ۱۳۸۷.‬
مشخصات ظاهری : ‏‫۱۸۱ص.‬: مصور
فروست : انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران ؛ شماره انتشار ۱۸۹.
شابک : ۱۶۰۰۰ریال‏‫ : 978-964-451-190-5‬
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : واژه‌نامه .
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : کودکان -- سرپرستی
موضوع : Child rearing
موضوع : Custody of children
موضوع : تربیت خانوادگی
موضوع : والدین و کودک
موضوع : کودکان -- بهداشت
موضوع : Children -- Health and hygiene
موضوع : اعتماد به نفس در کودکان
شناسه افزوده : انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران
رده بندی کنگره : ‏‫‬‮‭HQ۷۶۹‏‫‬‮‭/س۸ک۹ ۱۳۸۷
رده بندی دیویی : ‏‫‭۶۴۹/۱‬
شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۱‎۸‎۹‎۴‎۸‎۳
افسردگی و غمگینی در کودکان ( به اضافه‌ی بحث ویژه‌ی شادی و نشاط ) / مولف فرزانه صداقت.
‏سرشناسه : صداقت، فرزانه، ۱۳۴۹ -
عنوان و نام پديدآور : افسردگی و غمگینی در کودکان ( به اضافه‌ی بحث ویژه‌ی شادی و نشاط ) / مولف فرزانه صداقت.
مشخصات نشر : تهران: تویی‏‫، ۱۳.‬
مشخصات ظاهری : ‏‫۳۲ ص.‬‬
فروست : با کودک خود چه کار کنم؟‏‫ ؛ [ج] ۷.‬
شابک : ‏‫۶۰۰۰ ریال‬‏‫ :‭ 978-964-96415-7-7‬
یادداشت : کتابنامه: ص. ۳۲.
موضوع : والدین و کودک -- به زبان ساده
موضوع : افسردگی در کودکان
موضوع : شادی
شناسه افزوده : با کودک خود چه کار کنم؟؛ [ج]. ۷
رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BF۷۲۳/و۲‏‫‭ب۲ ۷. ج ۱۳۰۰ی
رده بندی دیویی : ‏‫‭‭۱۵۸/۲۴
شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‭م۸۵-۲۳۴۱۰
ن‍ح‍وه‌ رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌/ ی‍دال‍ل‍ه‌ ج‍ه‍ان‍گ‍رد
‏سرشناسه : ج‍ه‍ان‍گ‍رد، ی‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۱۴-
عنوان و نام پديدآور : ن‍ح‍وه‌ رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌/ ی‍دال‍ل‍ه‌ ج‍ه‍ان‍گ‍رد
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۸۰.
مشخصات ظاهری : [۱۳۹] ص‌.
فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌؛ ش‍م‍اره‌ی‌ ۵۶
شابک : ۶۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ۱۲۰۰۰ ریال‏‫: ( چاپ یازدهم)‬9644510267
يادداشت : پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Yadolah Jahangard: Parents'conduct towards children‬.
يادداشت : چ‍اپ‌ ه‍ش‍ت‍م‌: ۱۳۸۱
يادداشت : چ‍اپ‌ ی‍ازده‍م‌: بهار: ۱۳۸۶
یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۱۳۹] ؛ ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ -- ای‍ران‌
موضوع : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
شناسه افزوده : س‍ازم‍ان‌ م‍رک‍زی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
رده بندی کنگره : BF۷۲۱‭/ج‌۹۴ن‌۳ ۱۳۸۰
رده بندی دیویی : ۱۵۵/۴
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۵۴۱۲
خانواده، کودک و مدرسه/ تالیف ماندانا سلحشور.
‏سرشناسه : س‍ل‍ح‍ش‍ور، م‍ان‍دان‍ا،‏‫ ۱۳۴۰ - ‏
عنوان و نام پديدآور : خانواده، کودک و مدرسه/ تالیف ماندانا سلحشور.
مشخصات نشر : تهران: انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران، ‏‫۱۳۸۷.‬
مشخصات ظاهری : ۲۵۰ ص.‬
فروست : انتشارات انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران؛ ۱۸۸.
شابک : ۲۲۰۰۰ ریال‏‫‭978-964-451-188-2:
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
يادداشت : ‏‫پشت جلد به انگلیسی : Mandana Salahshour.Family ,child and school‭.‬
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : آموزش قبل از مدرسه
موضوع : خانه و مدرسه
موضوع : والدین و کودک
موضوع : معلمان -- روابط با شاگردان
موضوع : کودکان -- روان‌شناسی
شناسه افزوده : سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران
رده بندی کنگره : ‏‫‬‭LB۱۱۴۰/۲‏‫‭/س۸۳خ۲ ۱۳۸۷
رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۷۲/۲۱
شماره کتابشناسی ملی : ‎۱‎۲‎۲‎۱‎۲‎۰‎۴
آن‍چ‍ه‌ وال‍دی‍ن‌ درب‍اره‌ ف‍رزن‍دان‍ش‍ان‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ن‍د/ م‍ول‍ف‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ج‍اع‍ی‌
‏سرشناسه : ش‍ج‍اع‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۴۰
عنوان و نام پديدآور : آن‍چ‍ه‌ وال‍دی‍ن‌ درب‍اره‌ ف‍رزن‍دان‍ش‍ان‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ن‍د/ م‍ول‍ف‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ج‍اع‍ی‌
مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ض‍ری‍ح‌ آف‍ت‍اب‌، ۱۳۸۲.
مشخصات ظاهری : ۸۳ ص‌.م‍ص‍ور
شابک : ‎964-6224-53-9‬۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6224-53-9‬۵۰۰۰ری‍ال‌
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ و م‍ش‍ارک‍ت‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ب‍ادک‍ان‌ م‍ش‍ه‍د م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌. اداره‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ب‍ادک‍ان‌ م‍ش‍ه‍د. ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌
رده بندی کنگره : HQ۷۵۵/۸۵‭/ش‌۳آ۸
رده بندی دیویی : ۶۴۹/۱
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۵۷۳۷
ن‍ف‍وذ در دن‍ی‍ای‌ ک‍ودک‌/ ه‍ی‍م‌ گ‌. گ‍ی‍ن‍وت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ه‍لا ان‍س‍ان‍ی‌
‏سرشناسه : گ‍ی‍ن‍ات‌، ح‍ی‍ی‍م‌ ‎Ginott, Haim G‬
عنوان و نام پديدآور : ن‍ف‍وذ در دن‍ی‍ای‌ ک‍ودک‌/ ه‍ی‍م‌ گ‌. گ‍ی‍ن‍وت‌؛ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ه‍لا ان‍س‍ان‍ی‌
مشخصات نشر : [ت‍ه‍ران‌]: دب‍ی‍ر، ۱۳۷۳.
مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۶۸
شابک : ب‍ه‍ا:۲۵۰۰ری‍ال‌ ؛ ب‍ه‍ا:۲۵۰۰ری‍ال‌
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
يادداشت : ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ در س‍ال‌ ۱۳۴۸ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "رواب‍ط وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ش‍ف‍ق‌ ه‍م‍دان‍ی‌ و در س‍ال‌ ۱۳۵۴ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "م‍ا و ک‍ودک‍ان‌" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ آری‍ن‌ دخ‍ت‌ آری‍ن‌ و در س‍ال‌ ۱۳۵۲ ت‍ح‍ت‌ ع‍ن‍وان‌ "ب‍ی‍ن‌ وال‍دی‍ن‌ و طف‍ل‌" ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ آدلا ب‍ه‌ چ‍اپ‌ رس‍ی‍ده‌ اس‍ت‌
يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎Between parent and child: now solution to old problems‬.
عنوان دیگر : رواب‍ط وال‍دی‍ن‌ ب‍ا ف‍رزن‍دان‌
عنوان دیگر : م‍ا و ک‍ودک‍ان‌
عنوان دیگر : ب‍ی‍ن‌ وال‍دی‍ن‌ و طف‍ل‌
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
شناسه افزوده : ان‍س‍ان‍ی‌، ش‍ه‍لا، م‍ت‍رج‍م‌
رده بندی کنگره : HQ۷۶۹‭/گ‌۹ر۹ ۱۳۷۳
رده بندی دیویی : ۶۴۹/۱
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۳-۱۴۷۲
ک‍ت‍اب‌ ک‍وچ‍ک‌ آم‍وزش‌ وال‍دی‍ن‌/ ج‍اس‍م‍ی‍ن‌ ب‍رت‍ل‍س‌؛ م‍ه‍رداد ان‍ت‍ظاری‌
‏سرشناسه : ب‍رت‍ل‍س‌، ج‍اس‍م‍ی‍ن‌ ‎Birtles, Jasmine‬
عنوان و نام پديدآور : ک‍ت‍اب‌ ک‍وچ‍ک‌ آم‍وزش‌ وال‍دی‍ن‌/ ج‍اس‍م‍ی‍ن‌ ب‍رت‍ل‍س‌؛ م‍ه‍رداد ان‍ت‍ظاری‌
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌ : ع‍ل‍م‌ ، ۱۳۸۳.
مشخصات ظاهری : ص‌ ۱۰۷
شابک : ‎964-405-452-0
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا
يادداشت : ع‍ن‍وان‌ اص‍ل‍ی‌: ‎A Parent's little instruction book‬.
يادداشت : ع‍ن‍وان‌ دی‍گ‍ر: آم‍وزش‌ وال‍دی‍ن‌.
عنوان دیگر : آم‍وزش‌ وال‍دی‍ن‌.
عنوان دیگر : آم‍وزش‌ وال‍دی‍ن‌
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌ -- ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌ -- ل‍طی‍ف‍ه‌، ه‍ج‍و و طن‍ز
موضوع : رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ -- ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار
موضوع : رف‍ت‍ار وال‍دی‍ن‌ -- ل‍طی‍ف‍ه‌، ه‍ج‍و و طن‍ز
شناسه افزوده : ان‍ت‍ظاری‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۳۵۴ -، م‍ت‍رج‍م‌
رده بندی کنگره : PN۶۰۸۴‭/و۲ب‌۴ ۱۳۸۳
رده بندی دیویی : ۸۰۸/۸۸۲
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۴۱۴۷۹
خ‍ان‍واده‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍ن‍س‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌.
‏سرشناسه : ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۶-
عنوان و نام پديدآور : خ‍ان‍واده‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍ن‍س‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ع‍ل‍ی‌ ق‍ائ‍م‍ی‌.
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌‏‫‏، ۱۳۸۴.
مشخصات ظاهری : ‏‫‏۲۶۸ ص.
فروست : ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌؛ ش‍م‍اره‌ی‌ ۳.
شابک : ‏‫‏۱۵۰۰۰ ری‍ال‌‬: ‏‫‭964-451-077-1 ؛ ‏‫‏۱۱۰۰۰ریال‬‏‫‏:چاپ سیزدهم‏‫‬‭9644511476:‬ ؛ ‏‫‬۲۳۰۰۰ ریال (چاپ پانزدهم).
يادداشت : ‏‫پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‎‭Ali Ghaemi. Family and sexual problems of children‬‮‮.
يادداشت : چ‍اپ‌ ق‍ب‍ل‍ی‌: ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌، ۱۳۶۹.
يادداشت : چاپ سیزدهم: ۱۳۸۳.
يادداشت : چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارده‍م‌: ۱۳۸۴.
يادداشت : (چاپ پانزدهم: ۱۳۸۶).
یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌: ص‌. [۲۶۵] - ۲۶۸.
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- رف‍ت‍ار ج‍ن‍س‍ی‌.
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌.
موضوع : ام‍ور ج‍ن‍س‍ی‌ -- آم‍وزش‌ ک‍ودک‍ان‌.
شناسه افزوده : ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
رده بندی کنگره : ‏‫‬‭HQ۵۷‭/ق‌۲خ‌۲ ۱۳۸۴
رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۶۱۳/۹۶
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۹-۲۵۴۷۹
آن‍چ‍ه‌ وال‍دی‍ن‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ن‍د/ رض‍ا ف‍ره‍ادی‍ان‌‌
سرشناسه : ف‍ره‍ادی‍ان‌، رض‍ا، - ۱۳۲۷
عنوان و نام پديدآور : آن‍چ‍ه‌ وال‍دی‍ن‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ن‍د/ رض‍ا ف‍ره‍ادی‍ان‌
مشخصات نشر : ت‍ه‍ران‌: ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۷۲.
‏مشخصات ظاهری : ۱۲۸ ص‌.ج‍دول
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شابک: ب‍ه‍ا:۸۰۰ری‍ال
‏یادداشت: پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د ب‍ه‌ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‎Reza Farhadian. What parents should know
‏یادداشت: چ‍اپ‌ ه‍ف‍ت‍م‌: ۱۳۷۳؛ ب‍ه‍ا: ۱۰۰۰ ری‍ال‌
‏یادداشت: ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
موضوع : ک‍ودک‍ان‌ -- س‍رپ‍رس‍ت‍ی‌
شناسه افزوده : ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۷۲-۱۶۸۳
آن‍چ‍ه‌ وال‍دی‍ن‌ درب‍اره‌ ف‍رزن‍دان‍ش‍ان‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ن‍د/ م‍ول‍ف‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ج‍اع‍ی‌
سرشناسه : ش‍ج‍اع‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، - ۱۳۴۰
عنوان و نام پديدآور : آن‍چ‍ه‌ وال‍دی‍ن‌ درب‍اره‌ ف‍رزن‍دان‍ش‍ان‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ن‍د/ م‍ول‍ف‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ش‍ج‍اع‍ی‌
مشخصات نشر : م‍ش‍ه‍د: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ض‍ری‍ح‌ آف‍ت‍اب‌، ۱۳۸۲
‏مشخصات ظاهری : ۸۳ ص‌.م‍ص‍ور
وضعیت فهرست نویسی : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ق‍ب‍ل‍ی‌
‏شابک: 964-6224-53-9‬۵۰۰۰ری‍ال‌ ؛ ‎964-6224-53-9‬۵۰۰۰ری‍ال‌
‏یادداشت: ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ و م‍ش‍ارک‍ت‌ ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ب‍ادک‍ان‌ م‍ش‍ه‍د م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت
‏‏موضوع : راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ ک‍ودک‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌
موضوع : ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی
موضوع : وال‍دی‍ن‌ و ک‍ودک‌
شناسه افزوده : ای‍ران‌. وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌. اداره‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ت‍ب‍ادک‍ان‌ م‍ش‍ه‍د. ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍ا و م‍رب‍ی‍ان‌
شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۰-۵۷۳۷
مشارکت والدین در موفقیت فرزندان (راهنمای عملی)/مهدی حسینی، پرشنگ محمدنژاد.
‏سرشناسه : حسینی، مهدی، ‏‫۱۳۵۴ - ‏
عنوان و نام پديدآور : مشارکت والدین در موفقیت فرزندان (راهنمای عملی)/مهدی حسینی، پرشنگ محمدنژاد.
مشخصات نشر : تهران: چاپار، ‏‫۱۳۸۹.‬
مشخصات ظاهری : ۱۴۱ ص.‬: مصور.
فروست :  ----
شابک : ۲۸۰۰۰ ریال‬:‏‫978-600-5294-74-3
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
موضوع : ک‍ودآموزش و پرورش  -- مشارکت والدین
موضوع : موفقیت تحصیلی
شناسه افزوده : محمدنژاد، پرشنگ، ‏‫۱۳۵۸ - ‏
رده بندی کنگره : LB۱۰۴۸/۵‏‫‭/ح۵م۵ ۱۳۸۹
رده بندی دیویی : ۶۴۹/۶۸
شماره کتابشناسی ملی : ۲‎۱‎۹‎۴‎۶‎۸‎۱