ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

جزایر

جزایر

درخليج فارس جزاير بسياري وجود دارد که امروز برخي از آنها متعلّق به ايران است. جزيره لارک و جزيره هرمز در نزديکي تنگه هرمز هريک با وسعتي حدود 100 کيلومتر جزاير کوچکي هستند امّا موقع نظامي مهّمي دارند. در جزيره هرمز آثار و خرابه هاي تاريخي هست که بخشي از آن به زمان تسلّط پرتغالي ها بازمي گردد. حاکميّت ايران برجزاير ابوموسي، تُنْبِ بزرگ و تُنْبِ کوچک در اوايل دهه 1970 تثبيت شد. تنب بزرگ 10.3 و تنب کوچک 2 کیلومترمربع مساحت دارند . نام هردو آن ها در بند ششم کتیبه ی بیستون به عنوان بخشی از استان پرسیس یا فارس آمده است. درتنب بزرگ معدن خاک سرخ وجود دارد. مردم محلی جزیره ی ابوموسی را گپ سبزو یعنی سبزه زار بزرگ می گویند. این جزیره با مساحت 12 کیلومترمربع موقعیت استاتژیک مهمی دارد. این سه جزیره اکنون مورد ادعای شیخ امارات متحده عربی است. اما تاکنون هیچ یک از مراجع بین المللی آن را مورد تأیید قرارنداده است. بیشتر جزایر ایران درخلیج فارس پیشینه ی تاریخی پرماجرائی دارند که با حوادث تاریخی بندرهای آن ناحیه، به ویژه بندر عباس و بندر بوشهر پیوند نزدیک دارد. جزاير متعلق به ايران در خليج فارس عبارت اند از: جزيره ها ی هرمز، خارْک، قِشْم ، کیش، تنب بزرگ و کوچک، ابوموسی، لاوان و هنگام.