ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

قره قویونلو

قره قویونلو

قره قويونلو نام يكي از طوايف تركمان است كه در نيمه قرن هشتم هجري در آذربايجان به قدرت رسيدند وآنان چون داراي گوسفندان سياه بودند به اين نام نامور شدند و بر بيرق خود تصوير گوسفند سياهي نقش كردند و همه جا آنرا همراه خود مي بردند و آنان فرزندان شخصي بودند به نام قرا يوسف بن قرا محمد .
قرا محمد از امراي سلطان احمد جلاير و پدر زن او بود و قرا يوسف هنگامي كه تيمور به آناتولي هجوم برده بود بر عراق و عرق مسلط شد و سلطان احمد جلاير را از آنجا خارج نمود و امير تيمور ، ميرزا ابابكر بن ميرانشاه را به دفع او فرستاد وي را فراري داد و او به مصر رفت و سلطان مصر از ترس امير تيمور او را زنداني كرد و پس از مرگ امير تيمور قرا يوسف به آذربايجان رفت و در سال 809 هجري در حوالي نخجوان ميرزا ابابكر را شكست داد و تبريز را تصرف كرد و در جنگ ديگر كه در سال 810 هجري رخ داد ميرانشاه كشته شد و قرا يوسف بر قسمتي از سرزمين آذربايجان تسلط پيدا كرد و نيرو يافت .
پس از آن بر برخي نواحي جنوبي درياچه وان و درياچه اروميه مسلط شدند و سپس سلسله اي به ام خود قره قويونلوها يعني گوسفندان سياه تشكيل دادند و پس از آن بر ارمنستان و تمامي آذربايجان چيره گشتند و چندي بعد بغداد را هم گرفتند و آنان باعث از بين رفتن حكومت تيموريان در عراق و غرب ايران شدند و از اين قبيله 5 نفر در مدت 92 سال از سال 782 تا 874 هجري در ايران و بين النهرين به حكومت رسيدند .