ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

اتابکان فارس

اتابکان فارس

دسته ديگري از اتابكان به علت داشتن فرمانروايان دور انديش اهميت زيادي پيدا كردند و نامشان در تاريخ جاودان ماند و به نام اتابكان سلغري شهرت يافتند . آنها يك دسته از تركمانان بودند كه در خراسان و به خدمت طغرل درآمدند و رتبه حاجبي گرفتند . يكي از نوادگان سلغر به نام سنقرابن مودو در سال 543 هجري بر سرزمين فارس تسلط پيدا كرد و سلسله اي به نام اتابكان فارس تشكيل داد . يكي از افراد اين سلسله اتابك ابوبكر بن سعد بن زنگي است كه سعدي شيرازي گلستان خود را به نام او تأليف كرد . سلغريان با هشياري و دليري خود سرزمين فارس را حفظ كردند . هنگامي كه مغولها همه جاي ايران را گرفته بودند ، اتابك ابوبكر ناچار به اطاعت اوگتاي قاآن ايلخان مغول گردن نهاد و از سوي او به لقب قتلغ خان ملقب شد . مابقي اتابكان هم همگي باج گذار ايلخانان مغول شدند . آخرين آنها كه آبش خاتون است به عقد منگو تيمور يكي از پسران هولاكوخان مغول درآمد . اين سلسله را مغولها از ميان برداشتند . از آنان در فاصله يكصدو چهل و سه سال ، يازده تن به حكومت رسيد ند .