ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

دوره اساطیری

دوره اساطیری


در ميان مردم ايران از گذشته هاي دور قصه ها افسانه هايي مذهبي و قومي وجود داشته كه در بر دارنده پاره اي وقايع و رويدادهاي تاريخي نيز بوده است اين افسانه ها سينه به سينه نقل شده و در هر دوره شاخ و برگهايي به آنها افزوده شده است در دوره ساسانيان در زمان يزد گرد سوم موبدان زرتشتي رويدادهاي تاريخي و قصه پادشاهان ايران را كه سينه به سينه نقل شده بود ، بعنوان تاريخ قديم ايران گردآوري كردند و آن را «خوتاي نامك» نام نهادند كه نخستين كتاب تاريخي ايران به شمار مي آمد . ابن مقفع در دوره اسلامي اين كتاب را با نام «سير الملوك» به عربي ترجمه كرد كه بعدها مأخذ شاهنامه فردوسي شد.
در شاهنامه فردوسي تاريخ و داستان چهار سلسله به نام هاي پيشداديان و كيانيان و اشكانيان و ساسانيان پرداخته شده است كه بيشتر جنبه داستاني و اسطوره اي دارد .