ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

طاهریان

طاهریان

حكومت خراسان در عهد مأمون عباسي به طاهريان داده شد و اين نخستين سلسله ايراني بود كه بعد از سلطه اعراب در خراسان روي كار آمد . قلمرو آنان از قومس تا حدود جبال هند و رود سند بود و علاوه بر خراسان وافغانستان و ماوراءانهر ، سيستان هم جزو حوزه آنان بود . پايتختشان در آغاز مروشاهجان بود ، اما سپس به نيشابور منتقل شد . تاريخ طاهريان سرگذشت آغاز استقلال ايران است . زيرا آنان ظاهراٌ از خليفه عباسي اطاعت مي كردند ولي در حوزه خود مستقل بودند . براي اينكه خراسان هميشه جايي ناآرام بود و مردمش سر به شورش بر مي داشتند .
شهرهاي مهم خراسان در آن زمان عبارت بودند از : نيشابور ، مروشاهجان ، هرات ، بلخ ، اسفراين ،جوين ، ابيورد، نسا ، سرخس ، اسفزار ، بيهق ، طوس ، بادغيس ، بوشنگ ، جوزجانان ، مروالرود ، باميان ، غرجستان ، طخارستان . در اين شهرها مسجدهاي زيبا و بازارهاي متعدد و ميدان هاي وسيع وجود داشت . از مرو ابريشم خام و پارچه هاي حرير به جاهاي ديگري مي رفت . اين شهرها داراي باغهاي بسيار بود و از ميوه هايش انگور و خربزه شهرت بسزايي داشت . در اين شهرها زرتشتي ها و مسيحي ها آتشكده و كليسا داشتند و آزادانه به راه و روش هاي مذهبي خود زندگي مي كردند .
طاهريان كه از سال 205 -259 هجري حكومت كردند . شش نفر از آنان در خراسان به امارت رسيدند كه عبارتند از :
طاهر ذواليمينين ، علي بن طاهر ، طلحه ابن طاهر ، عبداله ابن طاهر ، طاهر دوم ابن عبداله ، محمد بن طاهر ابن عبداله كه جمعأ 54 سال و چند ماه بر سر كار بودند .
طاهريان به اين مناسبت كه نام موسس آن طاهر بود به اين نام خوانده شدند . طاهر بن حسين معروف به ذواليمينين به سال 159 هجري در شهر پوشنگ در خراسان زاده شد و پدرش حسين خزايي كه فرمانروايي پوشنگ را داشت به سال 199 هجري فوت كرد و طاهر در آن دم چهل ساله بود و يكي از سرداران مأمون عباسي به شمار مي رفت .
در پي اختلاف ميان مأمون و برادرش امين ، فرزندان هارون الرشيد ، بر سر مسأله خلافت با طاهر به فرماندهي سپاه مأمون را برعهده گرفت و موفق گرديد با شكست سرداران امين و فتح بغداد امين را به سال 198 هجري به قتل رساند. اين امر موجب نزديكي وي به مأمون شد و پس از مدتي به سال 205 هجري به پاس اين خدمات او را به حكومت خراسان فرستاد . پس از چندي طاهر به فكر استقلال افتاد و نام مأمون را از خطبه ها حذف كرد ، ولي پس از مدتي به قتل رسيد .