ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

زندیه

زندیه

زنديان يا زند به نام سلسله اي است كه كريم خان زند آن را به وجود آورد و كريم خان يكي از سرداران شجاع نادرشاه بود كه در هندوستان دلاوريها نمود و پس از كشته شدن نادر به سرپرستي ايلات عراق تعيين شد و در آن هنگام هر يك از سران سپاه در هر گوشه كشور سر به شورش برداشتند و سران طوايف هم براي كسب قدرت با يكديگر به جنگ و ستيز پرداختند . از ميان اين مدعيان سلطنت ، كريم خان زند توانست بر رقيبان خود پيروز شوود و دولت زنديه را تأسيس كند
كريم خان از لرهاي ملاير و از طايفه زند بود . خاندان زند پس از سقوط صفوي ها توانستند در برابر عثماني ها مقاومت كنند و نادرشاه آنان را به دره گز تبعيد كرد . آنها در آنجا در مقابل تركمنها قرار گرفتند و بسيار با تركمنها جنگيدند و كشته شدند .
پس از مرگ نادرشاه ، زنديها به منطقه خود بازگشتند . كريم خان كه سركرده يك دسته از سپاهيان بود همدان را گرفت و اصفهان را تصرف كرد و سلسله زنديه را بنا نهاد .
حكومت زنديه كه از سال 1163 هجري آغاز شد ، به سال 1209 هجري خاتمه يافت . در طول اين مدت 8 نفر در دولت زنديه حكومت كردند .
كريم خان زند يكي از پادشاهان دادگر ايران بود . مردم در زمان او در رفاه و آسايش بودند . او بسيار ساده مي زيست . به جاه و جلال و سلطنتي علاقه اي نداشت و حتي از قبول عنوان پادشاه دوري مي جست . خود را وكيل الرعايا خواند و تا آخر عمر با مردم به مهرباني و دادگري و تدبير و مروت و احسان حكومت كرد .
از بناهاي او در تهران عمارتي بود به نام خلوت كريم خاني ، در شيراز يك بازار و يك مسجد و يك حمام به نام حمام وكيل . عمارت ارك و آرامگاه هاي سعدي شيرازي از بناهاي زيباي اوست . از خوش رفتاري و سادگي زندگاني او افسانه هاي بسياري هنوز در ميان مردم باقي است .
پس از مرگ كريم خان جانشينان وي دچار اختلاف شدند و طي مدتي اندك ، چند تن به پادشاهي رسيدند .آخرين آنها لطفعلي خان زند بود كه طي نبردهاي با آغا محمد خان قاجار شكست خورد و كشته شد .
با مرگ لطفعلي خان زن سلسله زنديه منقرض شد.