ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

جغرافیای طبیعی ایران

جغرافیای طبیعی ایران

ازنظر ساختمان طبيعي کشوري بلند وميانگين ارتفاع آن بيش از يک هزار متر از سطح درياست. نَجد ايران، شامل کوير نمک و کويرلوت، بيش ازنيمي از مساحت ايران را دربر مي گيرد. پست ترين نقطه اين نجد درشمال شرقي شهر شهداد در استان کرمان قرار دارد. جلگه هاي باريک کرانه درياي خَزَر از سطح درياي آزاد پست تر و زمين هاي هموار ساحل خليج فارس و درياي عُمّان همسطح درياي آزاد است.