ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

آل بویه

آل بویه

مقتدرترين سلسله ايراني كه در قرن چهارم هجري در ايران پديد آمد سلسله آل بويه بود . موسس اين خاندان كه نسب خود را به بهرام گور ساساني مي رساندند از اهالي ديلم بودند . يكي از آنها علي ملقب به عماد الدوله بن ابوشجاع بويه بود كه ماهيگيري از نواحي شمال ايران به شمار مي آمد . عمادالدوله از سوي مرداويج حكومت كرج را داشت و پس از مرگ مرداويج در سال 320 هجري اصفهان را به تصرف خود درآورد و با كمك دو برادر ديگرش حسن ملقب به ركن الدوله و احمد ملقب به معزالدوله فارس را در سال 323 هجري و همدان و كردستان و كرمان را در سال 328 هجري گرفت . رفتار خوب آنان با مردم باعث پيشرفت كارشان شد . هنوز ده سال از شروع كارشان نگذشته بود كه محدوده قلمروشان از ري تا اهواز و اصفهان و فارس گسترده شد . آنان قلمرو حكومت را ميان خود تقسيم كردند . احمد كه كرمان را داشت ، خوزستان را هم گرفت . سپاهي مجهز آراست و بغداد را تصرف كرد و المستكفي بيست و دومين خليفه عباسي راخلع كرد و برادر او را به خلافت نشاند . مراكز حكومت سه برادر عبارت بودند از : شيراز ، ري و بغداد .
آل بويه پيرو مذهب تشيع بودند و آن را ترويج كردند . حتي معزالدوله در بغداد مذهب شيعه را رونق بخشيد و مراسم سوگواري عاشورا هر چه باشكوه تر بر پا كرد . در مدتي كه به بغداد چيره شده بود . آزادي بحث و فكر در آنجا رونق گرفت و از جمله ثمرات آزادي و بحث ، پيدايش جمعيت اخوان الصفا بود . آنان مي خواستند دين و دانش را با هم سازش دهند و عقايد اسلامي را با عقل و منطق منطبق سازند . آنان تمام معلومات عاليه خود را به شكل دايره المعارف درآوردند و نتيجه زحمات خود را در پنجاه و يك رساله در سال 360 هجري انتشار دادند .
از ميان پسران بويه ، علي عمادالدوله كه بنيان گذار حكومت آل بويه شناخته شده ديگر برادران از او اطاعت مي كردند و عمادالدوله پيش از مرگ برادر زاده اش فنا خسرو را به جانشيني خود برگزيد و فنا خسرو كه بعدها به عضدادوله ملقب گرديد مقتدرترين فرد اين خانواده بود و در عصر او تحولات زيادي در ايران به وقوع پيوست .