ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

آل زیار

آل زیار

ديلم در گذشته بخشي بود از گيلان كه از جنوب به قزوين و از مشرق به چالوس محدود بود . اگر چه در هنگام چيره شدن ديالمه گاهي همه گيلان و زماني همه ولايات ساحلي بحر خزر را جزو ديلم آورده اند ولي ديلم تنها بخش كوهستاني گيلان بوده است كه آنرا بنام ديلمان يا ديلمستان مي ناميدند . ديلمان مسكن طوايف ديلم و گيلان بود و پس از مدتي گيلان نام همه آن قسمت شد كه ميان طبرستان و طالش و طارم و قزوين قرار گرفته بود ولي فتوحات ديليمان برخي از نواحي مجاور را هم در بر گرفت .چنانكه ولايت ديلم عبارت بود از همه گيلان و طبرستان و جرجان و قرمس . از شهرهاي مهم ديلم رودبار و براون را مي توان ذكر كرده اند .
به علت كوهستاني بودن مناطق ديالمه اين قوم هميشه مستقل زندگي مي كردند و راه و روش هاي ويژه اي براي خود داشتند . همگي دلاور و جنگجو بودند . گهگاهي به نواحي قزوين و طارم و چالوس دستبرد مي زدند . داراي دژهاي محكمي بود . با اينكه اسلام در بيشتر مناطق ايران گسترش يافت اما در ديلمستان مردم به كيش قديمي خود ماندند.
سادات علوي تنها مسلماناني بودند كه در اين منطقه نفوذ پيدا كردند . در زمان متوكل به كوهستانهاي طبرستان آمدند و پس از مدتي مردم ديلم را مسلمان كردند .
يكي از خاندانهاي قديمي ديلم خاندان آل جستان بود كه در رودبار و منجيل امارت داشتند . آنان پيروي داعي كبير را پذيرفتند . هرگاه يكي از داعيان از گرگان و طبرستان رانده مي شدند ، به آل جستان پناه مي بردند . اسپهبدان در طبرستان در سال 116 هجري در مقابل حملات اعراب مقاومت كردند و آنجا را حفظ كردند . در سال 315 هجري مرداويج پسر زيار ، گرگان و طبرستان و همدان و اصفهان را تصرف كرد و خاندانش نزديك به يكصدو پنجاه سال امارت داشتند .
ديلمي ها سلسه اي در گرگان از سال 316 تا 435 هجري تشكيل دادند . موسس آن مرداويج ابن زيار است كه خود را از اعقاب قباد ساساني به شمار مي آورد . او نخست در جرجان قيام كرد و سپس اصفهان و همدان راهم گرفت . امراي اين سلسله عبارت بودند از : مرداويج بن زيار، وشمگيربن زيار، بهستون بن وشمگير ، شمس المعالي قابوس بن وشمگير ، فلك المعالي منوچهر . نوشيروان بن فلك المعالي .