ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

آل کرت

آل کرت

سلسله آل كرت عبارتند از : يك طبقه حكام محلي ايران شرقي كه از نيمه قرن هفتم هجري در حدود شرق و شمال شرقي ايران سلطنت كردند و پايتخت آنان شهر هرات بود . سر سلسله اين خاندان ملك محمد شمس الدين كرت بود . امراي آل كرت هشت نفر بود ند كه از سال 643 تا 791 هجري به مدت 148 سال سلطنت كردند .
آل مظفر
سلسله آل مظفر كه از سال 723 تا 795 هجري در فارس و كرمان و كردستان فرمانروايي كرده اند . سر سلسله آنان امير مبارزالدين محمد ابن مظفر كه از نسل غيات الدين حاجي از مردم خواف خراسان كه در زمان چنگيز خان مغول از موطن خود مهاجرت كرد و به يزد آمد و سه پسر داشت به نام هاي ابوبكر، محمد ، منصور .
منصور هم سه پسر داشت به نام هاي : محمد ، علي ، مظفر . كه همه آل مظفر ار بازماندگان محمد و مظفر هستند .
امير مبارزالدين پس از مرگ پدرش مظفر ابن منصور وارث املاك و القاب وي شد و در جنگ و ستيز با مدعيان بود كه در سال 723 هجر يموفق به تأسيس حكومت آل مظفر شد و از اين سلسله چهار تن فرمانروايي كرده اند بدينسان : امير مبارزالدين محمد ، شاه شجاع ، سلطان مجاهد الدين ، شاه منصور .