ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

آق قویونلو

آق قویونلو

آق قويونلو نام طايفه اي از امراي تركمان است كه از تركستان به آذربايجان كوچيده بودند و پس از مدتي عليه قره قويونلو قيام كردند و با قتل مظفرالدين جهانشاه امير قره قويونلوآن سلسله را منقرض و خود جانشين آنان شدند و آنان از سال 780 هجري تا 920 هجري در آذربايجان و ديار بكر به حكومت رسيدند و تركمانان با بيرق هاي خود نقش گوسفندان سفيدي رسم مي كردند و به اين سبب به آق قويونلوها يعني گوسفند سفيد معروف شدند .
نخستين فردي از آنان كه بلند آوازه شد مردي بود به نام بهاءالدين قره عثمان معروف به قره ايلك در مقابل خدمتي كه به امير تيمور گوركاني در جريان حمله وي به سوريه كرده بود جزو مقربان دستگاه تيموري شد و به پاداش آن حكومت عراق و ارمنستان را به او داد و بدينسان تركمان آقوقويونلو يكصدو چهل سال حكومت كردند . آنان در سال 920 هجري به وسيله شاه اسماعيل صفوي منقرض گرديدند و از آن جمعا دوازده تن بدين قرار به فرمانروايي رسيدند .