ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

سلجوقیان

سلجوقیان

نسبت سلجوقيان به سلجوق بن دقاق كه يكي از روساي تركان غز بوده مي رسد . اين طايفه از غزها كه بعد معروف به سلجوقيان شدند از تركستان به ماوراء النهر آمدند .اولين كسي از آنان كه اسلام آورد دقاق پدر سلجوق بود . سلجوق چهار پسر داشت موسي ارسلان يبقو، ميكائيل ، اسرائيل ويونس .
ميكائيل در جنگ با تركان كشته شد و قوم و عشيره اش تحت اطاعت پسران او درآمدند . طغرل بيك محمد و چغري بيك داود نزديك بخارا اقامت گزيدند .
سلطان محمود غزنوي از قدرت سلجوقيان در انديشه بود ، بنابراين از در دوستي با آنها درآمد و اسرائيل بن سلجوق (موسي ارسلان ) را به حضور و مهماني دعوت كرد . وقتي اسرائيل به خدمت او درآمد ، محمود او را دستگير كرده به هند فرستاد و اهل و عشيره اش را در نواحي خراسان متفرق ساخت و به آنها سخت گرفت . در نتيجه عده كثيري از آنان به طرف كرمان و اصفهان و آذربايجان رفتند و در اطراف آن شهر آتش فتنه افروختند .
- طغرل
در ادامه حوادثي كه در ماوراء النهر رخ داد طغرل و داود با عشيره خود از جيحون عبور كرده به خوارزم آمدند . حكمران آن حدود بسياري از آنان را كشت . سلجوقيان لشگر غزنويان را بارها شكست دادند و خراسان را متصرف شدند .
در سال 431 طغرل به نيشابور وارد شد و خطبه به نام او خوانده شد . در سال 433 طغرل به طرف گرگان و طبرستان لشگر كشيد و آن نواحي را تصرف كرد . سال بعد خوارزم ري و اطراف آن به دست طغرل افتاد . در 442 طغرل اصفهان را از ابو منصوربن علاءالدوله گرفت و ري را پايتخت خويش كرد . هچنين در سال 446 برآذربايجان استيلا يافت و از آنجا به ارمنستان شتافت . بين او و روميان كدورتي پديد آمد و كار به جنگ كشيد و پيروزي هاي بزرگي به دست آورد . در سال 447 طغرل وارد بغداد شد و خطبه به نام او خواندند و الملك الرحيم آخرين سلطان آل بويه دستگير گرديد . هنگامي كه طغرل نيشابور را فتح كرد عميدالملك كندري به خدمت او درآمد . او مردي دانشمند بود و در نوشتن به زبان عربي و سرودن اشعار يد طولاني داشت .

- آلب ارسلان
پس از طغرل عميدالملك كندري خواست سليمان بن داود چغري بيك را سلطان كند و حتي خطبه به نام او خواند ولي در ميان امرا اختلاف افتاد و در آخر آلپ ارسلان ( محمد بن داود جغري بيك ) را بر سرير سلطنت نشاندند .
وزير آلب ارسلان به خواجه نظام الملك معروف است كه در علم و معرفت و سياست و تدبير جايگاهي ارجمند داشت .
اساس سلطنت و جهانداري سلجوقيان را خواجه نظام الملك اداره مي كرد . او يكي از بزرگترينمردان علم و ادب و فرهنگ و سياست در تاريخ ايران است . وجود اين دانشمند سياسي بقدري در تاريخ اين سلسله مهم است كه بعضي از محققين ايام اقتدار سلجوقيان را عهد خواجه نظام الملك خوانده اند . او نزديك به 55 سال زمام امور مملكت را در دست گرفت با سياست بي نظيري كشور را اداره مي كرد .
يكي از وقايع مهم زمان اين پادشاه جنگ با امپراطوري روم رومانوس است . او با دويست هزار نيرو به ملازگرد حمله كرده بود و قصد داشت سرزمين اسلام را فتح كند . آلب ارسلان با پانزده هزار نفر موفق شد وي را شكست دهد .

- ملكشاه
اين پادشاه 17 يا 18 ساله بوده كه بر تخت سلطنت نشست . تمامي امور مملكت از كلي و جزئي به دست خواجه نظام الملك بود . در اثر سياست و كياست و تدبير نظام الملك حكومت سلجوقي در دوره ملكشاه به اوج شكوه و عظمت رسيد .

- نظام الملك
همانطور كه اشاره شد عظمت دولت سلجوقيان هنگامي بود كه امور در دست خواجه دانشمند نظام الملك بود . وقتي پادشاهان آن سلسله از وجود او محروم شدند دولت آنها رو به زوال و انقراض گذاشت .
ابو علي حسن بن علي بن اسحق معروف به نظام الملك و ملقب به اتابك در سال 408 در طوس به دنيا آمد . پدرش يكي از دهقانان مال و مكنت از دست داده طوس بود . حسن هنوز شيرخواره بود كه مادرش وفات كرد .
وقتي او به سن رشد رسيد عربي آموخت و شوق به تحصيل علم و معرفت پيدا كرد در اندك زماني مرد فاضل و دانشمندي شد . پس از آن مدتي را در سفر گذرانيد و به خدمات دولتي مشغول گرديد .
پس از اينكه مدتي در غزنه بسر برد به بلخ آمد . در آن شهر به خدمت ابو علي شادان درآمد و كفايت و لياقت ذاتي خود را بروز داد . پس از فوت ابوعلي او را به آلب ارسلان معرفي شد . در اثر كفايت به مقام وزارت آلب ارسلان رسيد و پس از آلب ارسلان وزير ملكشاه شد و كليه امور مملكت به دست او افتاد . نظام الملك مردي بود سياسي ، عالم ، متدين ، كريم ، عادل و حكيم . عفو را بر انتقام ترجيح مي داد و از خطاي مقصرين به زودي در مي گذشت . اكثرأ سكوت مي كرد . در محضر او همواره دانشمندان و فقها و پيشوايان اسلام و اهل خير و صلاح حضور داشتند . مدارس زيادي در اطراف ممالك وسيع سلجوقيان بر پا كرد . مدرسه نظاميه در بغداد كه بزرگترين دانشگاه عالم اسلامي بوده از تأسيسات اوست . در ايام وزارت او راه ها آباد گرديد و پل هاي بسياري ساخته شد و رودهاي خشك مجددا به جريان افتاد . وي در سال 485 به دست يكي از فدائيان اسماعيلي كشته شد .