ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

مغول ها

مغول ها

مغول ها يكي از اقوام زرد پوستند كه در آسياي مركزي مي زيستند . اين اقوام از طوايف متعدد تشكيل مي شدند كه از جهت زيادي خانواده و وسعت زمين با همديگر اختلاف داشتند . مهمترين اين طوايف عبارت بودند از : تاتار ، جلاير ، قيات ، آرلاد ، قنقرات ، اويرات ، كرائيت به همه اين طوايف ، مغول و تاتار مي گفتند .
نخستين كسي كه از اين طايفه توانست يوغ بندگي را بشكند يسوگاي پدر چنگيز خان سالار طايفه قيات بود . وي سپس همه طوايف مغول را متحد كرد . پسر بزرگتر يسوگاي نامش تموچين بود و بعدا به چنگيز خان معروف شد . او پس از مرگ پدرش جانشين وي شد . او تمام طوايف مغول و تاتار را به اطاعت خود درآورد . تاريخ مغول از فتوحات چنگيز خان شروع مي شود .
چنگيز خان در سال 600 هجري طوايف ايغور را فرمانبردار خود كرد ، سلطان محمد خوارزمشاه به فكر تسخير چين افتاد و چون شنيد كه چنگيز خان سرزمين ايغور را گرفته و بر پكن پايتخت چين تسلط يافته نمايندگاني به رهبري سيد اجل بهاءالدين رازي نزد چنگيز خان فرستاد . چنگيز خان هم آنان را پذيرفت و پيغام داد كه مايل است ميان دو كشور مبادله بازرگاني شود . در سال 516 هجري فرستاده چنگيز خان با محمد خوارزمشاه معاهده اي بست كه طبق آن تجارت و بازرگاني ميان دو كشور گسترش يابد . چنگيز خان چند بازرگان به ايران فرستاد اما اينالجق فرمانرواي شهر اترار كه از خويشاوندان مادري محمد خوارزمشاه بود بازرگانان مغولي را گرفت و كشت و اموالشان را تصرف كرد و آنان را جاسوس خواند . تنها يك نفر از آنان گريخت و ماجرا را براي چنگيز خان تعريف كرد . چنگيز خان اين بار چندين نفر به دربار خوارزمشاه فرستاد و تقاضاي خسارت و قاتلين بازرگانان را كرد ولي سلطان محمد هم فرستادگان چنگيز خان را كشت . چنگيزخان خشمگين شد و در سال 616 هجري براي انتقام خون مغولها به سرزمين خوارزمشاه يورش برد . چنگيزخان سپاه خود را چهار قسمت كرد و از هر طرف به ايران شبيخون برد . سلطان خوارزمشاه چون چنين ديد پا به فرار گذاشت تا سرانجام در جريزه آبسكون با سيه روزي بدرود حيات گفت .
پس از سلطان محمد خوارزمشاه پسرش جلال الدين منكبرني با سپاهيان اندكش در مقابل مغول ها ايستادگي كرد و آنان را شكست داد ولي حملات پي در پي مغولها قدرت مقاومت را از او سلب كرد و سرانجام در غرب ايران به دست يكي از كردان كشته شد . پس از آن بيشتر ممالك ايران به دست مغولها افتاد و آنان شروع به كشته و كشتار مردم و تاراج اموالشان كردند . خانه ها را هم سوزاندند و در اندك زماني مغولها شهرهاي مهم : بخارا ، سمرقند ، بلخ را گرفتند .
چنگيزخان تمام دشمنان خود را نابود كرد . راز پيروزي مغولها سنگدلي آنها بود كه با رهبري چنگيز خان سازماندهي شده بود . لشگريان مغول پس ازمدتي توانستند از ديوار چين بگذرند و شهر پكن را بگيرند . او پس از تصرف يك قسمت از چين تركستان را هم گرفت . تركان مردماني بودند كه راه و روش آنها همانند مغولها بود . متمدن ترين قبايل ترك اويغورها بودند كه آيين بودايي و مسيحي داشتند . آنان فرهنگ و خط ويژه اي داشتند و چنگيز خان با آنان قرارداد صلح بست .
چنگيز خان در بحبوحه اين فتوحات در سال 624 هجري فوت كرد ، در حاليكه ممالك فتح شده به دست او و پسرانش از درياي زرد تا درياي سياه وسعت يافته بود و اقوام چيني و تنگغوتي و افغاني و ايران و ترك را شامل مي شد .