ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

صفاریان

صفاریان

صفاريان نام سلسله اي است از پادشاهان ايراني است كه حدود نيم قرن بر قسمت شرقي ايران پادشاهي كردند . سر سلسله اين خاندان يعقوب ابن ليث صفاري است . يعقوب از عياران سيستان بود . عياران به ياري مردم مي آمدند و گرفتاريهاي آنان را رفع مي كردند . يعقوب پس از مدتي رئيس عياران شد و از رياست عياران به سرداري سپاهيان حكمران عباسي سيستان رسيد و پرچم استقلال ايران را به اهتزاز درآورد و تا دروازه بغداد تاخت . او حيات ملي ايران را احيا كرد و براي خاندانهاي ديگر سر مشق استقلال طلبي شد و تاريخ كشور ما را از حوزه خلافت جدا كرد .
حاكميت خلافاي عباسي در سيستان به دليل دوري از مركز حكومت و خلافت چندان گسترده نبود . به همين علت سيستان يكي از پايگاه هاي مخالفان عباسيان به شمار مي آمد . خوارج نيز از عراق و جاهاي ديگر به آن منطقه رفته بودند ، در نتيجه ناامني سيستان را فراگرفته بود . در سيستان دسته هايي از جنگجويان بوجود آمدند كه در برابر عباسيان به مبارزه پرداختند . اين دسته ها بيشتر شامل عياران بودند . زيرا عياران جوانمرداني بودند كه اموال ثروتمندان را چپاول مي كردند و به مستمندان مي دادند . در سال 247 هجري يك دسته از عياران به رهبري يعقوب ليث در آغاز با خوارج كه در منطقه ناامني ايجاد كرده بودند جنگيد و سپس براي استقلال ايران به مبارزه پرداختند .
صفاريان از سال 247 تا 393 هجري حكومت كردند . از آنان هشت تن به حكومت رسيدند : يعقوب ليث ، ليث بن علي ، ابو علي محمد ، معدل بن علي بن ليث ، عمر دوم ، ابو جعفر احمد ، خلف ابن احمد .