ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

عباسیان

عباسیان

عباسي ها بعد از بني اميه از سال 132 هجري تا سال 656 هجري به مدت 424 سال حكومت كردند . مورخين صد سال دوره اول خلافت بني عباس را تا سال 232 هجري و تا جلوس المتوكل (232-247 هجري ) دوره نفوذ ايران خوانده اند . در اين دوره علم و معرفت رواج پيدا كرد و تمسك به عقل و منطق در امور ديني و سازش دادن مذهب با فلسفه طبق عقايد معتزله آغاز گرديد . در زمان خلافت مأمون (198-218هجري) كه هم مادر و هم معلم و هم زنش و هم وزيران و نديمانش همه ايراني بودند . حكومت عباسي به اوج عظمت رسيد و بيت الحكمه بغداد كه نخستين موسسه ترجمه و تأليف كتب و اشاعه فرهنگ اسلامي بود ايجادشد .
در اثر دانش دوستي وزيران ايراني وبذل مال فراوان در ترويج علم و دانش ، نقل و ترجمه كتب پهلوي به عربي بوسيله دبيران ايراني آغاز شد و ترجمه آثار طبي و فلسفي اساتيد يونان به عربي توسط استادان گندي شاپور تشويق گرديد . روزبه پسر داوديه كه ابتدا زردشتي بود و مسلمان شده بود ، به عبداله بن مقفع موسوم شد بسياري از كتب پهلوي را به عربي ترجمه كرد . يكي از آنها كليله و دمنه است پس از آن دوره تركها در دستگاه عباسيان نفوذ پيدا كرد ند .
عباسي ها گرچه با نفوذ ابومسلم خراساني به قدرت رسيدند ، ابو جعفر منصور (136-158 هجري ) در مقابل خدمات اين سردار بزرگ او را با حيله كشت . با اينكه خلافت عباسيان به دست ايرانيان اداره مي شد ، پس از مدتي صداي مخالفت بر عليه عباسيان در سراسر ايران بلند شد . زيرا عباسيان هم مانند امويان همه چيز را براي خود مي خواستند و معلوم شد آنان نيز در عمل تفاوت چنداني با اموي ها ندارند . از اين رو ايرانيان در صدد نفي سلطه حاكمان جديد و كسب استقلال برآمدند .
خلفاي عباسي كه نسبشان به عباس بن عبدالمطلب عموي پيامبرمي رسيد از سال 132 تا 656 هجري خلافت كردند . نخستين خليفه آنان ابوالعباس عبداله بن محمد معروف به سفاح بود و آخرين آنها مستعصم بالله بود . عده آنان به 37 تن رسيد و سلسله آنان سرانجام به دست هلاكو خان مغول منقرض شد . محل خلافت عباسيان در آغاز انبار و سپس كوفه و پس از بغداد بود .