ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

اتابکان آذربایجان

اتابکان آذربایجان

در دوره سلجوقيان فرماندهي لشگرها به دست غلامان ترك بود . چون مردم ديگر نمي توانستند به مقامات عالي لشكري برسند غلامان زرخريد را به اين مقام ها مي گماشتند . هر يك از امراي سلجوقي عده اي از اين غلامان زرخريد را داشتند كه بيشترشان را از قبچاق آورده بودند و امور لشگري را به عهده آنان مي گذاشتند . در نتيجه عده اي از اين غلامان جاي امراي سالخورده را گرفتند . وقتي سلجوقيان ضعيف شدند و قدرت از دستشان رفت اين غلامان به اتابكي رسيدند و امور دولتي را در دست گرفتند و استقلال يافتند . براي مثال طغتكين كه يكي از اين غلامان بود زمام حكومت دمشق را در دست گرفت . عماد الدين زنگي موسس سلسله اتابكي موصل و حلب ، پسر يكي از اين غلامان زرخريد بود . موسس اتابكان آذربايجان نيز يكي از غلامان زر خريد قبچاني سلطان محمود غزنوي بود و انوشتكين جد خوارزمشاهيان كه مقام طشتداري ملكشاه سلجوقي را داشت از همين غلامان بود . ارتق و سلغر موسس اتابكان ديار بكر و فارس هم از غلامان زرخريد بودند كه به سلطنت و فرمانروايي رسيدند .
موسس اتابكان آذربايجان مردي بود به نام ايلدگز و پس از او فرزندان و بازماندگانش كه پنج نفر بودند از سال 531 هجري تا 626 هجري به حكومت رسيدند و حكومت آنان 91 سال به طول انجاميد .