ایران شناسی > مجموعه ها
 
کتاب خوانی کتابخانه شخصی کتاب های برگزیده گالری اخبار کتاب بچه خوانی
بازگشت به صفحه قبل
 
     
 

مفهوم و جایگاه دیو در شاهنامه
نام مدرسه : پسرانه عبدصالح

جشن سده و چگونگی پیدایش آتش.
اعضاء سرای محله و مدرسه پسرانه سلمان فارسی.

آئین باستانی نوروز
نام مدرسه : دبیرستان پسرانه فرهنگ


جشن سپندارمذگان و روز زمین و زن
بانوان دانشگاه علّامه طباطبائی و دانشگاه الزهراء

کارگاه شاهنامه خوانی در تابستان 1393
برگزار کننده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی- اداره کل اطلاع رسانی

کیومرث نخستین پادشاه
برگزار کننده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی- اداره کل اطلاع رسانی

ظهور کاوۀ آهنگر
برگزار کننده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی- اداره کل اطلاع رسانی

به دنیا آمدن زال
برگزار کننده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی- اداره کل اطلاع رسانی

داستان به دنیا آمدن رستم
برگزار کننده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی- اداره کل اطلاع رسانی

رزم سهراب با گردآفرید
برگزار کننده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی- اداره کل اطلاع رسانی

گزیدن سهراب اسب را
برگزار کننده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی- اداره کل اطلاع رسانی

زادن سهراب از تهمینه
برگزار کننده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی- اداره کل اطلاع رسانی

آمدن تهمینه دختر شاه سمنگان بنزد رستم
برگزار کننده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی- اداره کل اطلاع رسانی

پرسیدن سهراب نام سرداران ایران از هجیر
برگزار کننده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی- اداره کل اطلاع رسانی